Определение №294 от 43810 по ч.пр. дело №4030/4030 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 294/11.12.2019
гр. София, 10.12.2019 г.

Филип Владимиров, съдия – докладчик по ч. гр. д. № 4030/2019 г. по описа на ВКС, трето гражданско отделение, като взех предвид постъпилата частна жалба, вх. № 10133/27.11.2019 г. по регистъра на ВКС, подадена от Д. С. К. срещу определение № 476/11.11.2019 г. по това дело, намирам следното.
Частната жалба е нередовна и следва да се остави без движение. Липсва приложен документ за внесена държавна такса, съгласно чл. 275, ал. 2, във вр. чл. 261, т. 4 ГПК.
Воден от горното, съдът,
Р А З П О Р Е Д И :

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ частна жалба, вх. № 10133/27.11.2019 г. по регистъра на ВКС, подадена от Д. С. К. срещу определение № 476/11.11.2019 г. по ч. гр. д. № 4030/2019 г. по описа на ВКС, ІІІ г.о.
УКАЗВА на частния жалбоподател в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе сумата от 15 (петнадесет) лева – държавна такса за производството по частната жалба, по сметка на Върховен касационен съд и представи в същия срок в деловодството на този съд копие от платежния документ за така внесената сума.
При неизпълнение на указанията в срок и неотстраняване на недостатъка на частната жалба тя ще бъде върната.

Съдия – докладчик:

(Филип Владимиров)

Решение №128 от 40371 по търг. дело №969/969 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                                                              Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №128                                        София12.07. 2010 г.                        В    И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında