Определение №297 от 41582 по ч.пр. дело №539/539 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 297

София, 04.11.2013 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на четвърти ноември две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: БОЯН ЦОНЕВ ГЕРГАНА НИКОВА
изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 6683 по описа за 2013 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 309, ал.1 ГПК.
С молба вх. № 8379 от 08.08.2013 година, подадена от Я. К. В., Д. К. М. и В. Н. М., тримата от [населено място], се иска спиране на изпълнението на влязлото в сила решение № 317 от 11.12.2012 г. по гр.д. № 1737/2011 г. на Върховен касационен съд, Трето гражданско отделение.
С решение № 317 от 11.12.2012 г. по гр.д. № 1737/2011 г. на Върховен касационен съд, Трето гражданско отделение е развален на основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД договор от 30.05.2008 г., сключен между Г. Г. Ц. и А. Л. Ц. (като прехвърлители) и Д. К. М. и В. Н. М. (като приобретатели) за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и е потвърдено въззивно решение № 133 от 17.06.2011 г. по гр.д. № 225/2011 г. на Видински окръжен съд в частта му, с която са отхвърлени предявените от Д.Г. Г. против Я. К. В., Д. К. М. и В. Н. М. обективно съединени искове с правно основание чл. 55, ал.1 ЗЗД и чл. 26, ал.1 ЗЗД вр. с чл. 537, ал.2 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че молбата за спиране изпълнението на влязлото в сила решение е неоснователна. По реда на чл. 309, ал.1 ГПК вр. с чл. 282 ГПК се спира изпълнението на осъдителни решения. Предмет на делото, чието решение е атакувано с молбата за отмяна по чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК е конститутивен иск, с решението по който е настъпила правната промяна; ищецът е получил пълната претендирана защита, поради което решението не подлежи на принудително изпълнение. Предявеният срещу молителите осъдителен иск с правно основание чл. 55, ал.1 ГПК е отхвърлен, предвид което искането за спиране е неоснователно и в тази му част.
Воден от изложеното, Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане на Я. К. В., Д. К. М. и В. Н. М., тримата от [населено място], за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение № 317 от 11.12.2012 г. по гр.д. № 1737/2011 г. на Върховен касационен съд, Трето гражданско отделение.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар