Определение №297 от 41754 по ч.пр. дело №2235/2235 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 297

С. 25.04.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 април две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 2235/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. Т. Т. и Т. Д. Т., подадена от пълномощника им адв. Д. М., срещу въззивното определение на Бургаски апелативен съд, № 482 от 19.12.2013г. по в.ч.гр.д. № 382/2013г., с което е потвърдено определението на Сливенския окръжен съд, № 1576 от 01.10.2013г. по гр.д. № 462/2010г., с което е оставено без уважение искането на И. Т. Т. и Т. Д. Т. за освобождаване от внасяне на държавна такса по въззивната им жалба срещу постановеното по делото решение № 41/01.07.2013г.
В представения по делото писмен отговор ответникът по частната жалба Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /К./ моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното определение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
За да потвърди първоинстанционното определение, с което е оставено без уважение искането на И. и Т. Т. за освобождаване от внасяне на държавна такса по въззивната им жалба, въззивният съд е приел, че налагането на обезпечителни мерки върху имуществото на частните жалбоподателя, предмет на иск по чл. 28 З.(отм.), не е пречка за заплащане на държавната такса, тъй като те разполагат със специално предвидената в чл. 23, ал. 4 т. 7 З. /отм./ възможност да поискат от съда да разреши извършване на плащане или на други разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по този закон, когато това е необходимо за заплащане на разноски във връзка с производството.
Частните жалбоподатели молят да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по процесуалноправния въпрос „за това, че БАС не е извършил преценка на критериите за освобождаване от внасянето на държавна такса, предвид разпоредбата на чл. 83, ал. 2, т. 7 ГПК”. Прилагат определение № 529/2013г. І г.о. ВКС, с което в отговор на въпроса „следва ли да се съобразяват конкретните обстоятелства при искане по чл. 83, ал. 2 ГПК и конкретно това, че притежаваните недвижими имоти са възбранени, а банковите сметки и вземанията – запорирани” е даден отговор, че преценката за освобождаване от държавна такса на основание чл. 83, ал. 2 ГПК се извършва на основание примерно изброени критерии – доходи, имуществено състояние, установено с декларация, семейно полжение, здравословно състояние, трудова заетост, възраст, както и други констатирани обстоятелства /т. 7 на чл. 83, ал. 2 ГПК/, каквито могат да бъдат липса на доходи и възможност за такива в определен период от време поради налагане на възбрана върху притежаваните имоти и налагане на запор върху всички сметки и вземания.
ВКС намира, че не е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване, тъй като не се констатира твърдяното противоречи в съдебната практика. Предмет на настоящото дело е специалното производство по глава ІV, раздел І „О. мерки” на З. (отм.). В чл. 23, ал. 4, т. 7 З. (отм.) е предвидена възможност за заплащане на разноски по делото от стойността на възбраненото или запорирано имущество, когато ответникът не разполага със средства за това. Такова искане по делото не е направено. Представената съдебна практика не касае възбранени и запорирани по реда на този закон имущества.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на определението на Бургаския апелативен съд.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение Бургаски апелативен съд, № 482 от 19.12.2013г. по в.ч.гр.д. № 382/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар