Определение №300 от 42360 по търг. дело №3376/3376 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 300
Гр. София, 22.12.2015 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на единадесети декември през две хиляди и петнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 3376/2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по молба вх. № 12574/23.11.2015 г. на адв. В. М. от САК за определяне на възнаграждение за участието й като особен представител на [фирма] в производството по т. д. № 3376/2014 г. на ВКС.
В молбата се поддържа, че възнаграждението е поискано своевременно с касационната жалба на [фирма] срещу решението по в. т. д. № 431/2014 г. на Софийски апелативен съд, но при постановяване на определение № 639 от 17.11.2015 г., с което решението не е допуснато до касационно обжалване, съдебният състав на ВКС е пропуснал да се произнесе по него. С оглед на това и предвид указанията в т.6 от Тълкувателно решение № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС относно заплащането на възнаграждение на особен представител по чл.47, ал.6 ГПК се иска съдът да се произнесе по дължимостта на възнаграждението в размер, определен при условията на Наредба № 1/2004 г. на ВАС за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
С определение от 27.02.212 г. по т. д. № 112/2012 г. на Софийски градски съд адв. В. М. от САК е назначена на основание чл.29 ГПК за особен представител на [фирма] – ответник по предявен от П. С. Л. иск с правно основание чл.74, ал.1 ТЗ.
В качеството на особен представител на [фирма] адв. М. е обжалвала с касационна жалба решение № 1135 от 05.06.2014 г. по т. д. № 431/2014 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решението по т. д. № 112/2012 г. на Софийски градски съд за уважаване на предявения срещу [фирма] иск. В касационната жалба адв. М. е поискала да й бъде определено възнаграждение за производството пред ВКС, но въззивният състав на Софийски апелативен съд е администрирал касационната жалба, без да се произнесе по това искане.
С определение № 639 от 17.11.2015 г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на решението по т. д. № 431/2014 г. на Софийски апелативен съд. В определението също липсва произнасяне по искането на адв. М. за възнаграждение.
При така изложените обстоятелства следва да се приеме, че подадената от адв. М. молба вх. № 12574/23.11.2015 г. е основателна. В качеството й на особен представител адв. М. има право да бъде възмездена за оказаната на ответника – касатор правна защита и съдействие в производството пред ВКС, изразяваща се в изготвяне на касационна жалба с изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, независимо от изхода на делото. Поради обстоятелството, че адв. М. е назначена за особен представител на ответника на основание чл.29 ГПК, а не по реда на чл.47, ал.6 ГПК, възнаграждението следва да бъде възложено в тежест на представляваната от нея страна [фирма] – така, както е процедирал и въззивният съд при определяне на възнаграждението за въззивното производство. Съгласно чл.9, ал.2 от Наредба № 1/2004 г. на ВАС, минималният размер на възнаграждението за изготвяне на касационна жалба с изложение на основанията по чл.280, ал.1 ГПК, без явяване в съдебно заседание, е в размер на сумата 600 лв., която [фирма] следва да бъде осъдено да заплати на адв. М..
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА „Г.” О. с ЕИК[ЕИК] – [населено място],[жк], [улица], да заплати на адв. В. М. от САК – [населено място], [улица], сумата 600 /шестстотин/ лв.- възнаграждение за особен представител по чл.29 ГПК за производството по т. д. № 3376/2014 г. на ВКС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №355 от по търг. дело №687/687 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                                           О П Р Е Д Е Л Е Н И Е N 355 София, 29.06.2009 година              Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в

Прочети »

Решение №420 от по търг. дело №2693/2693 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

    О           П          Р          Е         Д          Е         Л          Е          Н         И        Е                                                        №  420                                      ГР. София,   09.04.2009 г.                                                Върховният касационен съд на Република

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest