Определение №304 от 42887 по ч.пр. дело №1272/1272 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 304

гр. София, 01.06.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на първи юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 1272 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.
Образувано е по молба на ответника [фирма], [населено място] за спиране на изпълнението на решение № 654 от 22.03.2017г. по т. дело № 3815/2016г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 5 състав, инкорпорирана в подадената касационна жалба срещу въззивния съдебен акт.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
С въззивното решение е потвърдено решение № 1020 от 09.06.2016г. по т. дело № 3543/2015г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-5 състав в осъдителната му част, с която ответникът [фирма], [населено място] е осъден да заплати на ищеца [фирма], [населено място] на основание чл. 327, ал. 1 ТЗ сумата 472 460,18 лв. – цена за ел. енергия, доставена над квота през м. декември 2012г., сумата 47 701,54 лв. – цена за разполагаемост над квота за м. декември 2012г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от 22.05.2015г. до окончателното плащане, на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД сумата 110 876,86 лв. – мораторна лихва върху първата главница за определен период и сумата 11 194,59 лв. – мораторна лихва върху втората главница за определен период.
Касационната жалба с приложено към нея изложение на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение е подадена от ответника по исковата молба и въззивник в производството пред САС [фирма], [населено място] в преклузивния едномесечен срок по чл. 283 ГПК – на 27.04.2017г. при връчен препис от решението на 31.03.2017г. Касаторът е внесъл по сметка на ВКС държавна такса за преценка на допускането на касационно обжалванe в размер 30 лв. и надлежно обезпечение по смисъла на чл. 282, ал. 3 ГПК в размер 642 233,17 лв., която сума е постъпила по сметката за обезпечения на ВКС на 31.05.2017г. Въз основа на изложените фактически констатации се налага изводът, че са налице условията за спиране изпълнението на решение № 654 от 22.03.2017г. по т. дело № 3815/2016г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 5 състав.
Мотивиран от горното, ВКС, Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на решение № 654 от 22.03.2017г. по т. дело № 3815/2016г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 5 състав.
Да се издаде препис от определението на [фирма], [населено място].
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *