Определение №307 от по гр. дело №916/916 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 307

С. 16.12.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 6 декември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

при участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 916/2011 година

Постъпила е касационна жалба от [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. П. П., против въззивното решение на Софийски окръжен съд, ГО, І с-в, № 94 от 17.02.2011г. по в.гр.д. № 969/2010г., постановено по иск по чл. 200 КТ с цена на иска 5 000 лв. Жалбата е подадена чрез въззивния съд на 07.04.2011г. и е постъпила във ВКС на 22.06.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 22.06.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на [фирма] е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на [фирма] против въззивното решение на Софийски окръжен съд, ГО, І с-в, № 94 от 17.02.2011г. по в.гр.д. № 969/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар