Определение №308 от 43371 по ч.пр. дело №1313/1313 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 308
гр. София, 28.09.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и осемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 885/2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Национална агенция за приходите – Териториална дирекция [населено място], срещу решение № 265 от 08.12.2017 г., постановено по в. гр. д. № 348/2017 г. на Апелативен съд – Велико Т.. С посоченото решение е отменено решение № 63 от 23.02.2017 г. по гр. д. № 80/2016 г. на Окръжен съд – Велико Търново в обжалваната пред въззивната инстанция част, с която е уважен предявеният от публичен изпълнител при ТД на НАП [населено място] против Х. Н. Х., Е. С. Х., М. П. Р. и Д. З. Р. иск с правно основание чл.216, ал.1, т.4 ДОПК за обявяване за недействителен по отношение на Държавата, представлявана от публичен изпълнител при ТД на НАП [населено място], на договор за покупко – продажба на недвижим имот от 02.09.2014 г., с който Х. Н. Х. и Е. С. Х. продават на М. П. Р. недвижим имот, описан в нотариален акт № 1381, том.7, рег. № 8595, дело № 1021/2014 г., отхвърлен е искът по отношение на ответниците Е. С. Х. и Н. Х. Х. – лично и като наследници на починалия в хода на процеса Х. Н. Х., и е осъдена Национална агенция за приходите да заплати на ответниците М. Р. и Д. Р. разноски по чл.78, ал.3 ГПК.
При докладване на делото в закрито заседание съставът на ВКС констатира, че в обжалваното решение е допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в отсъствие на отхвърлителен диспозитив по отношение на ответниците М. П. Р. и Д. З. Р.. Посочените ответници са необходими задължителни другари по иска с правно основание чл.216, ал.1, т.4 ГПК, съвместно с ответниците Е. С. Х. и Н. Х. Х., и в това качество са участвали в делото пред първата и пред въззивната инстанция, като са инициирали и въззивното производство пред Апелативен съд – Велико Т..
Предвид изложеното делото следва да бъде изпратено на Апелативен съд – Велико Т. за поправка по реда на чл.247 ГПК на допуснатата грешка в решението и след приключване на производството по чл.247 ГПК да бъде върнато на Върховния касационен съд за извършване на дължимите процесуални действия.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Велико Т. за поправка по реда на чл.247 ГПК на очевидна фактическа грешка в решение № 265 от 08.12.2017 г. по в. гр. д. № 348/2017 г., съобразно мотивите към настоящото определение.

След приключване на производството по чл.247 ГПК делото да се върне на Върховен касационен съд за извършване на дължимите процесуални действия по подадената от Национална агенция за приходите – Териториална дирекция [населено място] касационна жалба вх. № 28/03.01.2018 г. срещу решението по в. гр. д. № 348/2017 г. на Апелативен съд – Велико Т..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар