Определение №309 от 40702 по ч.пр. дело №298/298 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 309

С., 08.06.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 7 юни две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 298/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. Т. М. от [населено място], лично и в качеството си на управител на [фирма], срещу определението на Върховния касационен съд, ІV г.о., № 202 от 01.04.2011г. по ч.гр.д. № 87/2011г., с което е оставена без разглеждане частната касационна жалба на М. Т. М. против определението на Великотърновския апелативен съд, № 472 от 20.12.2010г. по ч.гр.д. № 606/2010г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на ВКС – тричленен състав, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. второ, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
ВКС е оставил без разглеждане като процесуално недопустима частната жалба на М. Т. М. срещу посоченото по-горе определение на Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 501 от 08.10.2010г. по гр.д. № 942/2010г. на Великотърновския окръжен съд в частта, с която е оставена без разглеждане частна жалба относно определяне от съдебния изпълнител на начална дата на публичната продан. За да постанови този резултат ВКС е приел, че актът на въззивния съд не подлежи на касационно обжалване.
Определението е правилно.
В производството по чл. 435 – 437 ГПК окръжният съд действа не като въззивна инстанция, а като контролно отменителна инстанция, чието решение е окончателно – в този смисъл е ТР № 3/2005г. ОСГТК на ВКС, което не е загубило значение. Преграждащите определения на окръжния съд подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд и неговият акт е окончателен. Компетентността на Върховния касационен съд по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК е относно съдебни актове, които подлежат на триинстанционно разглеждане, а производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител е уредено като двуинстанционно.
По изложените съображения определението на ВКС следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІV г.о., № 202 от 01.04.2011г. по ч.гр.д. № 87/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар