Определение №309 от 42376 по ч.пр. дело №316/316 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3
Определение на Върховния касационен съд ІІІ г.о. Стр.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 309

С., 07.01. 2016 год.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в публично заседание на девети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
Членове: Л. БОГДАНОВА
С. ДИМИТРОВА

при секретаря Райна Стоименова като изслуша докладваното от съдията Б. ч.гр.д. N 5247 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 83324 от 26.06.2015 г. на В. С. М. от [населено място], обл. С., подадена чрез адвокат З. Н. срещу определение от 18.05. 2015 г. по гр.д. №10054/2013 г. на Софийски градски съд, с което е върната частна жалба вх. № 30257 от 9.03.2015 г. срещу определение от 28.01.2015 г. постановено по същото дело, като недопустима. В частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно, с твърдения, че жалбоподателят не е получил съобщение за постановеното от въззивния съд определение от 28.01.2015 г. чрез пълномощника му. Приложената към делото разписка от съобщение не удостоверява надлежното съобщаване на определението, поради което и моли обжалваното определение да бъде отменено.
От ответната страна – [фирма], [населено място] не е изразено становище по частната жалба.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение намира, че частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следното:
Направеният от въззивния съд извод за просрочие на подадената частна жалба срещу определение от 28.01.2015 г. е неправилен. Оспорването на удостовереното в приложената по делото разписка за връчване на въззивното определение на 17.02.2015 г., е основателно. От заключението на допуснатата графологическа експертиза се установява, че подписът за получател в оригинала на разписка от 17.02.2015 г. с получател В. С. М. чрез процесуалния си представител З. Г. Н. не е положен от адвокат З. Г. Н.. Ръкописният текст „лично-адв.” в разписката не е изписан от адвокат З. Г. Н..
При данните по делото, че разписката не е подписана от адв. З. Н., следва извод, че доказателствената сила на удостовереното от длъжностното лице по призоваването обстоятелство за получател на съобщението адв. З. Н., като пълномощник на В. С. М., е оборена. Поради това и при липсата на други доказателства съобщението да е надлежно връчено на 17.02.2015 г., следва че подадената на 9.03.2015 г. частна жалба с вх. № 30257 не е извън срока за подаване на частни жалби по чл. 275, ал.1 ГПК. Обжалваното определение, като неправилно следва да се отмени, а делото върне на въззивния съд за администриране на частна жалба с вх. № 30257 от 9.03.2015 г.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 18.05.2015 г. по гр.д. № 10054/2015 г. на Софийски градски съд, с което е върната подадената от В. С. М., чрез пълномощника му адвокат З. Н. частна жалба с вх. № 30257/9.03.2015 г. срещу определение от 28.01.2015 г., постановено по същото дело, като просрочена.
ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за извършване на следващите са съдопроизводствени действия във връзка с администриране на частна жалба с вх. № 30257 от 9.03.2015 г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар