Определение №31 от 42383 по ч.пр. дело №3647/3647 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№31

София, 14.01.2016 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдия Боян Балевски
ч. т. дело № 3 647/2015 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от [фирма] [населено място], обл. Стара З. срещу определение № 302 от 13.11.2015 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, първо отделение, постановено по т. д. № 3 108/2015 г., с което се оставя без разглеждане молбата на дружеството за отмяна на влязло в сила определение № 319 от 16.07.2015 г. по ч. т. д. № 447/2015 г. на Пловдивски апелативен съд.
Частният жалбоподател счита, че обжалваното определение е неправилно, като в тази насока е изложил и съображения. Моли да бъде отменен атакуваният съдебен акт и ВКС да разгледа депозираната молба за отмяна по същество.
Ответникът по частната жалба – ТД [фирма] [населено място] е изразил становище за неоснователност на постъпилата жалба. Счита, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно. Моли да му бъдат присъдени съдебни разноски за настоящото производство в размер на 500 лв. – адвокатски хонорар. Представен е списък по чл. 80 ГПК и адвокатско пълномощно, от което е видно, че сумата е изплатена изцяло при подписване на същия.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК. Същата е процесуално допустима, но разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, като взе предвид изложеното в частната жалба и провери данните по делото, приема следното:
С обжалвания съдебен акт ВКС,ТК, първо отделение е оставил без разглеждане подадената молба за отмяна от [фирма] [населено място], обл. Стара З. по съображения, че същата е процесуално недопустима. Изложени са доводи, че определението, чиято отмяна се иска не попада в категорията на актовете, подлежащи на отмяна.
Правилен и законосъобразен се явява направеният извод от състава на І ТО на ВКС, че молбата за отмяна следва да бъде оставена без разглеждане. Производството за отмяна по реда на чл. 303 ГПК представлява извънредно средство за извънинстанционен контрол на влезли в сила съдебни решения. Отмяната не дублира обжалването, тъй като не обхваща всички видове порочни решения и общите оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност присъщи на инстанционното обжалване. Съгласно Постановление № 2/29.09.1977 г. на Пленума на ВС на отмяна подлежат актове, които се ползват със сила на пресъдено нещо и по които спорните въпроси не могат да бъдат пререшавани, както и съдебни актове, които поради даденото с тях разрешение на материалноправни въпроси, са приравнени по правни последици на влезлите в сила решения и за които законът не предвижда друг ред на защита. Цитираното постановение не е загубило сила и при действието на новия ГПК.
С определението на П., чиято отмяна се иска от молителя, е отменено първоинстанционното определение на ОС [населено място], с което е прекратено производството по делото на основание чл. 231, ал. 1 ГПК. Въззивното определение не представлява влязъл в законна сила съдебен акт, който със сила на пресъдено нещо разрешава материалноправен спор между страните по делото, нито има характер на акт, който е приравнен по правни последици на влезлите в сила решения, които подлежат на отмяна. Това обстоятелство обуславя извода, че депозираната молба за отмяна е процесуално недопустима
При тези фактически данни, определение № 302 от 13.11.2015 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, първо отделение, постановено по т. д. № 3 108/2015 г. е правилно и следва да бъде потвърдено.

С оглед крайния изход на делото, в полза на ТД [фирма] [населено място] следва да бъдат присъдени съдебни разноски за настоящото производство в размер на 500 лв., представляващи адвокатски хонорар.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 302 от 13.11.2015 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, първо отделение, постановено по т. д. № 3 108/2015 г.
ОСЪЖДА „Т. М. изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: [населено място], обл. Стара З., ЕИК[ЕИК] да заплати на ТД [фирма], [населено място], [улица], ЕИК[ЕИК], съдебни разноски за настоящото производство в размер на 500 лв. /петстотин/ лева, представляващи адвокатски хонорар.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *