Определение №31 от 42780 по търг. дело №562/562 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 31

Гр.София, 14.02.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на десети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д.№ 562 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от процесуалния представител на М. И. О. за допълване на определение № 34/16.01.2017 год., постановено по т.д.№ 562/2016 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ ТО, в частта за разноските.
Насрещната страна е получила препис от молбата и не е представила писмен отговор в срока по чл.248 ал.2 ГПК.
По така направеното искане, съдът съобрази следното:
Молбата за допълване е депозирана в срока по чл.248 ал.1 ГПК, от легитимирана страна и е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна, поради следното:
С определение на настоящия състав на ВКС № 34/16.01.2017 год., постановено по т.д.№ 562/2016 г., не е допуснато касационно обжалване на решение № 276/15.07.2015 г. по т.д.№ 1385/2014 г. на Пловдивски апелативен съд по жалбата на В. Т. Е. – [населено място]. Ответникът по касационната жалба – М. И. О. – Република Италия, чрез пълномощника адв. К., е депозирал писмен отговор против същата в срока по чл.287 ГПК, както и отговор на изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК, в който е направил и искане за присъждане на разноски. Представил е заедно с отговорите договор за правна помощ и съдействие № 286/13.10.2016 г., установяващ договорено адвокатско възнаграждение в размер на 10 000 евро за изготвянето на двата писмени отговора, платимо по банков път, ведно с издадена фактура № 637/13.10.2015 г. и извлечение от банкова сметка към 21.10.2015 г., съгласно което сумата 19 500 лв. е надлежно получена. Предвид изхода на делото пред ВКС и на основание чл. 78 ГПК, в полза на ответника по жалбата се дължат разноски, каквито той доказва да е направил, а съдът е пропуснал да ги присъди при постановяване на акта си. С оглед горното и при липса на възражения от насрещната страна, искането за допълване на решението се преценява като основателно и следва да бъде уважено, чрез присъждане на сумата от 19 500 лв.
Така мотивиран, и на основание чл.248 ГПК, Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 34/16.01.2017 год., постановено по т.д.№ 562/2016 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ-ро ТО в частта за разноските, като ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА В. Т. Е. – [населено място] да заплати на М. И. О. – Република Италия сумата 19 500 /деветнадесет хиляди и петстотин/ лв., представляваща съдебно-деловодни разноски за касационната инстанция.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *