Определение №310 от 18.11.2014 по търг. дело №3324/3324 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 310

София, 18.11.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Таня Митова
гр.дело № 4713/2014 година

Производството е по чл. 307, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 442/13.03.2014 г. на Т. Л. И. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 184 от 17.04.2013 г., постановено по гр.д. 158/2013 г. на Окръжен съд София, с което е потвърдено решение № 4 от 16.01.2013 г по гр.д.№ 1466/2011 г. по описа на Районен съд Самоков, с което се допуска съдебна делба между Г. И. К. и Т. Л. И..
В молбата за отмяна са наведени основания за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 и т.5 ГПК. Към молбата е приложено открито ново писмено доказателство от значение за делото, с което страната не е могла да се снабди своевременно – договор за дарение от 30.09.2003 г. Също така, се твърди, че молителката е била лишена от възможността да участва в разглеждане на делото пред въззивната инстанция – Софийски окръжен съд, поради нарушаване на правилата за призоваване.
Ответникът по молбата Г. И. К. не изпраща становище.
Молбата за отмяна е редовна. Тя е подадена от процесуално легитимирано за това лице в тримесечния срок по чл. 305, ал.1, т.1 и т.5 ГПК, поради което досежно основанията за отмяна по чл. 303, ал.1, т.1 и т.5 от ГПК е процесуално допустима и са налице предпоставките за насрочване в открито съдебно заседание.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разглеждане молбата на Т. Л. И. от [населено място] за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 и т.5 от ГПК на влязло в сила решение№ 184 от 17.04.2013 г., постановено по гр.д. 158/2013 г. на Окръжен съд София, с което е потвърдено решение № 4 от 16.01.2013 г по гр.д.№ 1466/2011 г. по описа на Районен съд Самоков .
Насрочва делото за разглеждане в съдебно заседание с призоваване на страните

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар