Определение №310 от 41033 по ч.пр. дело №266/266 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 310

С., 4.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 25 април две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева ч.гр.д. № 266/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. Г. Ч. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІV г. о., № 75 от 15.02.2012г. по гр.д. № 104/2011г., с което е оставена без разглеждане молбата на Д. Г. Ч. за изменение на решение № 383 от 0.10.2011г. по гр.д. № 104/2011г. на ВКС, ІV г.о. в частта му за разноските.
Ответницата по частната жалба Л. Н. Д. от [населено място] в представения писмен отговор моли частната жалба да се остави без уважение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на ВКС, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховният касационен съд е оставил без разглеждане молбата на Д. Ч. за изменение на постановеното по делото решение № 383 от 0.10.2011г. в частта му за разноските по съображения, че е подадена след срока по чл. 248, ал. 1 ГПК. Решението на ВКС е постановено на 06.10.2011г. и е необжалваемо, предвид което срокът за изменението му в частта за разноските е изтекъл на 06.11.2011г. Молбата е подадена по пощата на 06.12.2011г.

Частният жалбоподател представя служебна бележка изх. № 930043/27.02.2012г. на Български пощи с приложена към нея разписка кн. обр. 202/301 и излага съображения, че молбата с искане за изменение на решението в частта за разноските е подадена по пощата на 05.12.2011г., с което е спазил срока по чл. 248, ал. 1 ГПК.
Определението е правилно.
Съгласно чл. 248, ал. 1 ГПК, ако решението е необжалваемо искането за изменението му в частта за разноските следва да се направи в едномесечен срок от постановяването му. В случая както правилно е констатирал съдът този срок е изтекъл на 06.11.2011г., а искането е направено един месец след изтичането на срока.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІV г. о., № 75 от 15.02.2012г. по гр.д. № 104/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар