Определение №313 от 42264 по гр. дело №3568/3568 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 313

С. 17.09.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на седми август през две хиляди и петнадесета година в състав :

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 3568 по описа за 2015г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.307 ал.1 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената от С. И. М. от [населено място] молба за отмяна с вх.№ 25426 от 27.08.13г. на влязлото в сила на 30.07.2009г. решение № 599 от 24.07.2008г. по гр.д. № 146/08г. на Районен съд Горна Оряховица, с което е отхвърлен предявения инцидентен установителен иск, че длъжностната характеристика за длъжността „начален учител”, издадена от МОН с шифър 23326001 е автентична и са отхвърлени като неоснователни предявените искове по чл.344 ал.1 т.1,2 и 3 от КТ срещу СОУ ”Г.И.”гр. Горна О..
Това е петата по ред молба за отмяна на посочения акт /първата е с № 28796 от 2.11.2009г., която е оставена без уважение с решение №66 от 28.03.2011г. по гр.д. № 1931/09г. на ІІІ г.о. на ВКС, втората е с № 16555 от 20.03.2011г., която е оставена без уважение с решение № 355 от 3.11.2011г. по гр.д. № 942/11г. на ІІІ г.о. на ВКС, третата е с № 191 от 3.01.2012г., която е оставена без уважение с решение № 241 от 20.09.2013г. по гр.д. № 2309/13г. на ІV г.о. на ВКС, четвъртата с № 5374 от 17.02.2014г., която е оставена без уважение с решение № 159 от 19.06.2015г. по гр.д. № 1529/14г. на ІІ г.о. на ВКС/.
Настоящата молбата за отмяна е подадена на основание чл.303 ал.1 т.5 от ГПК и е мотивирана с твърдение за лишаване от възможност за участие по делото поради нарушаване на следните правила :
– в първото по делото заседание по делото на 10.03.2008г. не е направен устен доклад,
– предоставена й е правна помощ по чл.21 т.1 и т.2 , вместо по чл.23 ал.2 от ЗПП,
– процесуалният й представител не е оспорил до края съдебното заседание на 2.06.2008г. истинността на Писмо № 9105 – 205 от 22.06.2007г. на министъра на образуванието и науката, тъй като съдът неправилно е указал това да бъде направено в следващото заседание и
– въззивният съд не е докладвал жалбите и отговорите им.
Молителката твърди, че е научила преди един месец за възможността да иска отмяна на основание лишаване от възможност за участие по делото, във връзка с което е подала настоящата молба за отмяна.
Срещу подадената молба за отмяна не е постъпил писмен отговор.
При тези факти, настоящият състав на Върховен касационен съд, намира, че молбата за отмяна е недопустима на основание чл.305 ал.1 т.5 от ГПК, поради просрочие и следва да бъде оставена без разглеждане поради следното:
Съгласно чл.305 ал.1 т.5 от ГПК молбата за отмяна в случаите по чл.303 ал.1 т.5 от ГПК /когато отмяната се претендира на основание лишаване от възможност за участие в делото/ следва да бъде подадена в тримесечен срок от узнаване на решението, чиято отмяна се иска. В случая – с оглед предходните молби за отмяна, може да се счете, че най- ранната дата, на която настоящата молителка е научила за влезлия в сила на 30.07.2009г. акт, чиято отмяна иска е на 2.11.2009г.,когато е подала първата си молба за отмяна на същия. Броен от него тримесечния срок изтича на 2.02.2010г., а настоящата молба е подадена три години по-късно – на 27.08.13г. Така подадената молба е просрочена и образуваното въз основа на нея производство е недопустимо и следва да бъде прекратено.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради просрочие подадената от С. И. М. от [населено място] [улица] вх.А ет.4 ап.12 молба за отмяна с вх.№ 25426 от 27.08.13г. на влязлото в сила на 30.07.2009г. решение № 599 от 24.07.2008г. по гр.д. № 146/08г. на Районен съд Горна Оряховица.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред друг състав на Върховен касационен съд.

П. :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.