Определение №313 от 43760 по тър. дело №604/604 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 313
[населено място], 22.10.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 604/2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по касационна жалба с вх. № 21430/03.12.2018 г. (на Софийски апелативен съд), подадена от С. Ч. Г. в качеството на ЕТ „С. Г.” с адрес на управление на търговската дейност в [населено място], обл. М., срещу въззивно решение № 2502 от 29.10.2018 г. по т. д. № 3131/2018 г. на Софийски апелативен съд.
Преди насроченото за 16.10.2019 г. закрито заседание по чл.288 ГПК по делото е депозирана молба вх. № 6947/02.08.2019 г. от адв. К. Н. в качеството му на процесуален представител на касатора С. Г., действащ като ЕТ „С. Г.”, в която е направено изявление за оттегляне на касационната жалба. С разпореждане от 09.08.2019 г. съдията – докладчик е указал на касатора да заяви дали поддържа направеното от негово име изявление за оттегляне на касационната жалба, тъй като пълномощното на адв. Н. не включва права за оттегляне на жалбата. В изпълнение на указания на 16.09.2019 г. е депозирана молба от адв. К. Н. с искане за прекратяване на делото поради оттегляне на касационната жалба. Към молбата е приложено изрично пълномощно, с което С. Ч. Г. в качеството на ЕТ „С. Г.” е упълномощил адв. К. Н. да подаде от негово име молба за оттегляне на касационната жалба.
Предвид оттеглянето на касационната жалба, извършено от надлежно упълномощен процесуален представител на касатора, Върховният касационен съд е десезиран от селектирането на жалбата по реда на чл.288 ГПК и от евентуалното й разглеждане по реда на чл.290 ГПК. Поради това образуваното по жалбата производство следва да бъде прекратено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 604/2019 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, поради оттегляне на подадената от С. Ч. Г. в качеството на ЕТ „С. Г.” с адрес на управление на търговската дейност в [населено място], обл. М., касационна жалба с вх. № 21430/03.12.2018 г. (на Софийски апелативен съд) срещу въззивно решение № 2502 от 29.10.2018 г. по т. д. № 3131/2018 г. на Софийски апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest