Определение №319 от 40970 по гр. дело №603/603 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 319

С.. 02.03.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1240/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Н. Х., срещу въззивното решение на Бургаския апелативен съд, ГО, № 33 от 12.05.2011г. по в.гр.д. № 84/2011г., с което е потвърдено решението на Бургаския окръжен съд, № 445 от 13.01.2011г. по гр.д. № 1018/2010г., с което е отхвърлен предявеният от [фирма] против Мария А. Б. и Т. Й. Б. иск за солидарното им осъждане да заплатят на ищеца сумата 36 328 лв. обезщетение за лишаване на дружеството от ползване на свой собствен недвижим имот.
Ответниците по касация Мария А. Б. и Т. Й. Б., двамата от [населено място], не са изразили становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли иска въззивният съд е приел, че влязлото в сила решение по чл. 108 ЗС не е доказателство за това, че за претендирания период от време ответниците са ползвали неоснователно процесния имот и са лишили собственика му от правото да го ползва. В исковата молба липсват твърдения за това, че ответниците са ползвали имота, както и за това, че неоснователно не са допускали ищеца в него. По делото липсват годни доказателства, от които да се установи, че за посочения в исковата молба период от време ответниците неоснователно са лишили ищеца от правото му да ползва процесния имот по предназначение като търговски обект. Освен това ползването на имота по предназначението му като търговски обект предполага наличието на издадено от съответните компетентни органи разрешение за ползване, каквото в случая липсва. Макар и да превръща добросъвестният владелец в недобросъвестен и обикновен държател на имота, и ако го ползва той следва да възмезди собственика му независимо от признатото право на задържане до заплащане на извършени подобрения в имота, в случая обезщетение не се дължи поради липса на доказателства за ползването на имота и на разрешително за ползването му като търговски обект.
К. моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК по материалноправния въпрос има ли право собственикът да получи обезщетение за това, че е лишен от ползването на имота от недобросъвестен владелец с признато право на задържане и представлява ли разрешението за ползване на един обект елемент от фактическия състав на неговата вещноправна характеристика по смисъла на ЗС или е само частен технически показател за годността му от гледна точка на строителните правила и норми. Прилага съдебна практика на ВКС, с която е прието, че в правото на задържане не се включва и правото на владелеца да събира добивите от задържаната вещ и да го ползва за задоволяване на свои нужди след предявяване на иска за връщането му.
На следващо място поставя процесуалноправните въпроси „може ли въззивният съд за първи път да въведе обстоятелство, обусловило изхода на спора, което в първоинстанционното производство не е било оспорено от ответниците, дори напротив, изрично е прието в доклада по делото като безспорно” и „допустимо ли е позоваването на чл. 272 ГПК когато въззивният съд възприема различни фактически и правни и изводи от приетите от първоинстанционния съд”, които според него са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Върховният касационен съд намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския апелативен съд по материалноправния въпрос „представлява ли разрешението за ползване на един обект елемент от фактическия състав на неговата вещноправна характеристика, от значение за претенцията по чл. 59 ЗЗД” и по процесуалноправния въпрос „допустимо ли е въззивният съд да въведе като спорно обстоятелство, обусловило изхода на делото, което е било прието от първоинстанционния съд в доклада като безспорно”. Отговорите на тези въпроси са обусловили изводите на съда за неоснователност на претенцията поради което те са от значение за делото, а освен това са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
По останалите въпроси не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Не е налице соченото противоречие на въззивното решение с приложената съдебна практика по материалноправния въпрос има ли право собственикът да получи обезщетение за това, че е лишен от ползването на имота от недобросъвестен владелец с признато право на задържане, а процесуалноправният въпрос по прилагането на чл. 272 ГПК не е от значение за решаването на делото, тъй като въззивният съд макар и да се е позовал на посочената процесуална разпоредба е изложил свои фактически и правни изводи.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 726,56 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския апелативен съд, ГО, № 33 от 12.05.2011г. по в.гр.д. № 84/2011г.
Указва на [фирма] [населено място] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 726,56 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар