Определение №320 от 41967 по гр. дело №3612/3612 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 320

С. 24.11.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 18 ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

изслуша докладваното от съдията Ценка Георгиева гр.дело № 3612/2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:.

Като разгледа подадената от И. С. Л. и Л. С. Л. касационна жалба против решение № 6701/08.10.2013г, постановено по в.гр.д. № 9759/2013г. на Софийски градски съд, АО, ІІІ-б с-в, ВКС намира същата за просрочена поради следните съображения:
Видно от приложената на л. 33 от в.гр.д. № 9759/2013г. на Софийски градски съд разписка, препис от въззивното решение № 6701/08.10.2013г. е връчен на жалбоподателките чрез пълномощника им адв. В. Р. на 15.10.2013г. В съобщението е указано, че решението може да се обжалва както е посочено в него, т.е. в едномесечен срок от връчването му на страните. Срокът за обжалване на въззивното решение е изтекъл на 15.11.2013г. – петък. Касационната жалба е подадена на 18.11.2013г.
Неоснователни са доводите на жалбоподателките, изложени в молбата им от 05.06.2014г., че съобщението е връчено на 16.10.2013г., както и относно начина на връчването му – чрез адв. Е. В.. В разписката ясно е обозначена датата 15.10.2013г., а съгласно чл. 51, ал. 1 ГПК връчването на адвокат става лично в неговата кантора, като то може да се извърши и на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. В случая съобщението е връчено в кантората на адв. Р., чрез адв. Е. В., съгласно изискванията на чл. 51, ал. 1 ГПК.
При това положение следва да се приеме, че касационната жалба е подадена след законоустановения срок по чл. 283 ГПК, поради което и на основание чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК същата следва да се върне.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА подадената от И. С. Л. и Л. С. Л. касационна жалба вх. № 130210/18.11.2013г., против решение № 6701/08.10.2013г, постановено по в.гр.д. № 9759/2013г. на Софийски градски съд, АО, ІІІ-б с-в.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар