Определение №320 от 43264 по ч.пр. дело №1051/1051 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 320

Гр. С., 13.06.2018 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 07.06.2018 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 1051/2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е образувано по частна жалба с вх.№ 6411/10.04.2017 на Е. П. П. от [населено място], подадена чрез процесуалния му пълномощник, срещу решение № 684/24.03.2017 г. по гр.д. № 2789/2016 г. на Софийския апелативен съд, ГК, 10-ти състав, в частта за разноските /с характер на определение/. Твърди се, че съдът е формирал необоснован и незаконосъобразен извод, че от представените по делото доказателства не се установява заплащането на уговореното адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция, за което се излагат конкретни доводи. Моли се, след отмяна на обжалваното определение, с което на жалбоподателя е отказано присъждането на поисканите разноски, да се постанови друго по същество, с което в негова полза да се присъди сумата 4 095 лв. – адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция.
За да се произнесе, съставът на Върховния касационен съд, ТК, второ отделение съобрази следното:
Действащият процесуален закон не предвижда самостоятелен и директен инстанционен контрол на решението в частта за разноските. Ако страната счита, че съдът неправилно е определил дължимите се разноски, тя следва по реда на чл.248 ГПК да поиска изменение /преразглеждане/ на решението в тази част. Едва ако това искане не бъде уважено, за нея възниква правото да обжалва пред по-горна инстанция определението по чл.248 ГПК.
Предвид изложеното, съдът квалифицира частната жалба именно като молба по чл.248 ГПК. Компетентен да се произнесе по нея е съдът, постановил решението, чието изменение в частта за разноските се иска. Ето защо настоящото производство следва да бъде прекратено и делото да се изпрати по компетентност на Софийския апелативен съд за произнасяне по искането по реда на чл.248 ГПК.
Водим от горното и на основание чл.118 ал.2 ГПК, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 1051/2018 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ-ро отделение, като го ИЗПРАЩА за разглеждане по реда на чл.248 ГПК на Софийския апелативен съд по компетентност.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар