Определение №322 от 40620 по гр. дело №1509/1509 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 322
С. 18.03.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. П.
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1509/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на ответницата по иска Р. К. К. – К. и на третите лица помагачи С. М. Т. и Д. З. Т..
Р. К. К. – К. от[населено място] чрез пълномощника си адв. Д. Б. обжалва въззивното решение на В. апелативен съд, № 68 от 03.06.2010г. по в.гр.д. № 206/2010г., с което е отменено решението на В. окръжен съд, № 1738 от 28.12.2009г. по гр.д. № 1887/2007г., и вместо него е постановено решение, с което са унищожени на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД покупко-продажбата на недвижим имот, извършена с нот. акт № 160/2007г. и упълномощаването на Р. К. от М. К. с пълномощно от20.07.2007г., и е прогласена за нищожна поради липса на представителна власт продажбата на недвижим имот, извършена с нот. акт № 169/2007г.
Въззивното решение на В. апелативен съд е обжалвано и от третите лица помагачи С. М. Т. и Д. З. Т. чрез пълномощника им адв. Б. Д..
Ответницата по жалбите С. К. Д. от[населено място] в подадения от пълномощника й С. С. писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационните жалби са подадени в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирани лица, срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и са процесуално допустими.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
Жалбоподателката Р. К. моли да се допусне касационно обжалване поради противоречиво решаване от съдилищата на въпроса за събиране и преценка на гласните доказателства и на съдебномедицинската експертиза. Прилага решение № 1156/1979г. по гр.д. № 595/79г. ІІ г.о. ВКС, решение № 2560/1976г. по гр.д. № 1448/76г. ІІ г.о. ВКС и решение № 1806/1977г. по гр.д. № 963/77г. ІІ г.о. ВКС – всички относно дейността на съда по обсъждането и преценката на събраните по делото доказателства.
Жалбоподателите С. и Д. Табакови молят да се допусне касационно обжалване също по въпроса за събиране и преценка на гласните доказателства поради решаването му от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС. Представят копия от решенията, приложени към касационната жалба на Р. К., описани по-горе. Освен това считат, че констатираното противоречие с приложените решения налага извод за недостатъчна яснота при тълкуването и прилагането от съдилищата на нормите, касаещи унищожаемостта на сделките, което налага да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Конкретен въпрос не е формулиран.
От гореизложеното съдържание на изложенията към касационните жалби е видно, че жалбоподателите поставят като съществен процесуален въпрос този за събиране и преценка на доказателствата по делото. Така формулираният въпрос не е материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно указанията по прилагането на чл. 280 ГПК, дадени с ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, т. 1, въпросът по чл. 280, ал. 1 ГПК трябва да е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
Относно унищожаемостта на сделките конкретен въпрос не е формулиран. Непосочването на правния въпрос, от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване – т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС.
По изложените съображения ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на В. апелативен съд, № 68 от 03.06.2010г. по в.гр.д. № 206/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар