Определение №323 от 40973 по гр. дело №1237/1237 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 323

С. 05.03.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1237/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на И. Н. Б. и М. К. Б., двамата от гр. В. Т., подадена от пълномощника им адв. И. И., срещу въззивното решение на Великотърновския окръжен съд, № 82 от 08.04.2011г. по в.гр.д. № 161/2011г., с което е потвърдено решението на Великотърновския районен съд, № 1055 от 30.11.2010г. по гр.д. № 1642/2010г., с което на основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД е развален в частта за ? ид. част сключеният между К. Х. Б. и И. Н. Б. с нот. акт № 2/85г., поправен с нот. акт № 3/86г. договор за прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирани лица, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
В молбата от 19.05.2011г., подадена от касаторите в изпълнение на указанията на съда за отстраняване нередовността на касационната жалба, включително и за представяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, се поддържа, че са налице изискванията на чл. 280, ал. 1 ГПК – поставеният за решаване спор е решен в противоречие с практиката на ВКС, решава се противоречиво от съдилищата и е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Конкретен въпрос не е формулиран.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 1 ГПК и задължителните указания по прилагането й, дадени в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен този въпрос. Н. на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това.
В случая касаторите не са посочили материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, поради което Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд, № 82 от 08.04.2011г. по в.гр.д. № 161/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар