Определение №324 от 43265 по ч.пр. дело №1242/1242 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 324

София, 14.06.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на тринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 1242/2018 година

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК. Образувано е по подадена от [фирма] частна жалба срещу разпореждане № 12 от 02.01.2018 г. по в.т.д. № 105/2017 г. на Окръжен съд – Русе, с което е върната подадената от банката касационна жалба против постановеното по делото допълнително въззивно решение № 178 от 15.12.2017 г.
Жалбоподателят счита атакуваното разпореждане за неправилно. Изразява несъгласие със становището на съда, че делото е търговско и, че по см. на чл.280, ал.2 ГПК постановеното въззивно решение е изключено от обхвата на подлежащите на касационно обжалване съдебни актове. По съображения в частната жалба, се иска отмяна на разпореждането.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:
Компетентен да се произнесе по подадената частна жалба е Апелативен съд – Велико Т..
Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.2 ГПК, в редакция след изменението й със ЗИДГПК /ДВ бр.50/2015 г., в сила от 07.07.2015 г./ постановените от окръжен съд като въззивна инстанция определения по чл.274, ал.1 ГПК, респ. разпореждания, подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд. На обжалване пред ВКС подлежат само постановени от апелативен съд определения, респ. разпореждания по чл.274, ал.1 ГПК. В случая, предмет на обжалване е разпореждането на окръжния съд за връщане на подадената от [фирма] касационна жалба срещу допълнителното въззивно решение на Окръжен съд – Русе, с което са оставени без уважение подадени от банката молби по чл.247, чл.250 и чл.251 ГПК. С оглед действащата към момента на депозиране на касационната жалба редакция на чл.274, ал.2 ГПК проверката за законосъобразност на разпореждането на въззивния съд за връщане на подадената касационна жалба следва да се осъществи от съответния апелативен съд.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 1242/2018 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Апелативен съд – Велико Т. – за произнасяне по подадената от [фирма] частна жалба с рег. № 1006/25.01.2018 г. срещу разпореждане № 12 от 02.01.2018 г. по в.т.д. № 105/2017 г. на Окръжен съд – Русе.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *