Определение №33 от 40563 по ч.пр. дело №680/680 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 33

С. 20.01.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в закрито заседание на 4 януари две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 680/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на П. Х. Т. от[населено място], обл. П., срещу определението на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., № 482 от 08.10.2010г. по ч.гр.д. № 49/2010г., с което е оставена без разглеждане частната жалба на П. Х. Т. срещу определението на Пазарджишкия окръжен съд, № 1199/17.11.2009г. по ч.гр.д. № 920/2009г., с което след като е отменено определението на Пазарджишкия районен съд по ч.гр.д. № 2961/2009г., е оставена без уважение молбата на П. Х. за допускане на обезпечение на бъдещ иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД чрез спиране на принудително изпълнение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на ВКС – тричленен състав, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. второ, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
ВКС е оставил без разглеждане частната жалба на П. Х. срещу определението на Пазарджишкия окръжен съд, с което е отменено определението на Пазарджишкия районен съд по ч.гр.д. № 2961/2009г. и е оставена без уважение молбата на П. Х. за допускане на обезпечение на бъдещ иск, по съображения, че въззивното определение не подлежи на касационно обжалване.

Частният жалбоподател изразява несъгласие с този извод на ВКС, но не излага никакви доводи в подкрепа на становището си.
Определението е правилно.
Определението, с което въззивният съд след като е отменил първоинстанционното определение е отказал да допусне исканото обезпечение, не подлежи на касационен контрол. В този смисъл е разрешението, дадено в ТР № 1/2010г. ОСГТК на ВКС. Изменението на чл. 396, ал. 2 ГПК по ДВ бр. 100/2010г. освен, че е неприложимо към настоящото дело предвид разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ГПК/ДВ бр. 100/2010г./, не обхваща настоящата хипотеза, а случаите, при които въззивният съд допусне исканото обезпечение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., № 482 от 08.10.2010г. по ч.гр.д. № 49/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар