Определение №331 от 21.5.2013 по ч.пр. дело №2275/2275 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 331

София, 21.05. 2013год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия трето отделение , в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 2275 по описа за 2013 год. взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба вх.№44.07.03.2013 от адв. М. К. АК К. , постъпила след назначаването й по реда на Закона за правната помощ като процесуален представител на Д. Г. Р. в производство по ч. гр.д №16/2012 на ОС Кърджали .
Частната жалба, заедно с жалби вх.№107/03.07.2012г, вх.№6631/27.06.2012, вх.№6632 /27.06.2012 , вх.№6633/27.06.2012 на жалбоподателката Д. Г. Р. , за които жалби с определение №712/2012г по ч гр.д №584/2012г на ВКС ІІІ г.о е указано да бъдат разгледани като постъпили против разпореждане № 500/15.06.2012г по ч. гр.д №16/2012 на ОС Кърджали след предоставяне на правна помощ от назначен адвокат ,са предмет на настоящето производство , след отмяна на определение № 777 от 11.09.2012г на ОС Кърджали определение №712/2012г от състав на ВКС
С обжалваното понастоящем разпореждане,като просрочени са върнати „касационни” жалби вх.№5622,5643, 5714 от 2012г по описа на ВКС ,заведени в ОС Кърджали след изпращането им на този съд за администриране ,по компетентност. Констатирано е ,че същите се отнасят за образуваното частно гр. дело гр.д № 16/2012г на ОС Кърджали, че са постъпили след срока ,за който на 31.01.2012г е било съобщено на жалбоподателката за постановено определение №72/26.01.2012г ,с което е прекратено в.ч. гр.д № 16/2012г на ОС Кърджали и е върната нейна жалба вх.№165/17.01.2012г по описа на същия съд ,дала основание за образуването му .Срокът за обжалване е изтекъл на 07.02.2012г .
В жалбите , изготвени и подписани лично от Д. Г. Р. , се изисква съдбен контрол , мотивирани оплаквания и съображения по законосъобразността на обжалваното определение не се съдържат , включително в допълнително постъпилите до момента, лично изготвени и депозирани пред ОС Кърджали, Върховен административен съд и ВКС двадесет и една молби на същата жалбоподателка , изпратени за прилагане по настоящето частно производство .
В жалбата ,изготвена от назначения особен представител се изтъква , че обжалваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно.Съдът не е следвало да администрира касационната жалба , като проверява дали по съдържание сочените основания във връзка с чл. 280 ал.1 ГПК са годни Ето защо обжалваното разпореждане следва да се отмени.
Частната жалба е допустима по реда на 274 ал.2 от ГПК , по същество е неоснователна .
С обжалваното разпореждане са били върнати цитираните няколко на брой жалби , постъпили срещу определение №72/26.01.2012г за прекратяване на в.ч. гр.д № 16/2012г на ОС Кърджали и връщане на жалба вх.№165/17.01.2012г по описа на същия съд. Основанието жалбите да бъдат върнати е, че са постъпили след срока за обжалване ,указан от съда . Тази констатация на въззивния съд е правилна. Съображения за неправилност на определението , срещу което просрочените частни жалби са постъпили след срока за обжалване ,не могат да дадат основание за отмяна на обжалваното понастоящем разпореждане .Те не са относими и не следва да се обсъждат ,тъй като просрочени жалби не се разглеждат от съдилищата . С обжалваното разпореждане законосъобразно е констатирано пропускането на седмичния срок за обжалване и са приложени съответните процесуални последици .
Воден от горното Върховният касационен съд ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила разпореждане № 500/15.06.2012г по ч. гр.д №16/2012 на ОС Кърджали .
Определението е окончателно

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар