Определение №331 от 40599 по гр. дело №808/808 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 331

С., 25.02.2011 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

изслуша докладваното от съдията Ц. гр. д. № 1318 по описа за 2010 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 85 от 07.04.2010 г. по гр.д. № 149/2010 г. на Великотърновски окръжен съд е потвърдено решение № 242 от 03.12.2009 г. по гр.д. № 240/2008 г. на Свищовски районен съд, с което е отхвърлен иск с правно основание чл. 26, ал.1 ЗЗД вр. с чл. 152 ЗЗД, предявен от Г. А. К. от[населено място] против Д. Д. К. от[населено място] за прогласяване нищожност на договор за покупко-продажба на недвижим имот в[населено място] поради сключването му в нарушение на забраната за предварително уговаряне на начин за удовлетворение на кредитора, различен от предвидения в закона. В решението е прието за установено, че на 20.12.2007 г. ищцата Г. А. К. е упълномощила ответника Д. Д. К. да си прехвърли правото на собственост върху недвижимия и имот в[населено място], договаряйки сам със себе си, без право да прехвърля имота на трети лица. Същият ден е подписала запис на заповед, с който безусловно и неотменимо се е задължила да заплати на ответника сумата 3720 лева до 20.06.2008 г. С нотариален акт № 51 от 20.12.2007 г., ответникът, действайки като пълномощник на ищцата е продал на себе си недвижимия и имот при продажна цена данъчната му оценка, а с нот. акт № 89 от 09.05.2008 г. е продал същия имот на Н. Ж. Н.. При така установените факти, въззивният съд е приел, че предявеният иск за прогласяване недействителност на сделката по нот. акт № 51/2007 г. е неоснователен, тъй като не е установено наличието на заемно правоотношение, обезпечено с процесната сделка.
Касационна жалба против решението на С. градски съд е постъпила от Г. А. К. от[населено място]. Поддържа се, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.2 ГПК по обуславящите изхода на делото въпроси относно разпределението на доказателствената тежест в процеса и задължението на съда да обсъди доказателствата по делото в тяхната цялост, разрешени в противоречие с практиката на съдилищата и в частност с решение № 226 от 26.01.1977 г. по гр.д. № 1971/1976 г. на Първо гражданско отделение на Върховния съд на Република България.
Ответникът по касационната жалба Г. М. М. счита, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че са налице предпоставките по чл. 280, ал.1, т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение -налице е противоречива практика по повдигнатите в изложението към касационната жалба процесуални въпроси по приложението на чл. 12 ГПК; чл. 154, ал.1 ГПК и чл. 235, ал.2 ГПК, воден от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 85 от 07.04.2010 г. по гр.д. № 149/2010 г. на Великотърновски окръжен съд.
УКАЗВА на касатора Г. А. К. от[населено място] в седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса по жалбата в размер на 137,27 лева, както и че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата подлежи на връщане на основание чл. 286, ал.1, т.2 ГПК.
При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар