Определение №331 от 42550 по ч.пр. дело №974/974 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 331

София, 29.06.2016 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на петнадесети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 974/2016 година

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК. Образувано е по частна касационна жалба на М. Г. С., британски гражданин, чрез процесуалния си пълномощник, срещу определение № 2973/28.10.2015 г. по ч.гр.д. № 4256/2015 г. на Софийския апелативен съд, Гражданска колегия, с което след отмяна на определението на Софийски градски съд, Гражданско отделение, ІІ-Г въззивен състав от 29.09.2015 г. по гр.д. № 12194/2015 г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск, който „Л Капитал Л.” ще предяви срещу М. С., чрез налагане на възбрана върху ? ид.част от описания недвижим имот и чрез запор върху банковите сметки на С., разкрити в [фирма] до размер на сумата от 186 698.63 британски лири, срещу гаранция в размер на 50 000 лв.
След депозиране на частната касационна жалба, с определение № 269/25.01.2016 г. въззивният съд е отменил определението за допускане на обезпечението, на основание чл.390, ал.3 ГПК, като това определение е потвърдено от ВКС с постановеното по ч.т.д. № 1236/2016 г. определение. С оглед влязлото в сила определение за отмяна на допуснатото обезпечение по чл.390, ал.1 ГПК, подадената от М. С. частна касационна жалба е без предмет, което обуславя прекратяване на образуваното частно производство по ч.т.д. № 974/2016 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 974/2016 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, ІІ т.о.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на преписи от него, пред друг състав на ВКС, Търговска колегия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар