Определение №332 от 14.5.2014 по ч.пр. дело №1620/1620 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 332

София, 14.05.2014 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на седми май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 1620 по описа за 2014 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал. 3 т.1 ГПК, образувано по частна жалба В. Д. Д. срещу определение №16 от 10.01.2014. по ч. гр.д. № 40/2014г на Софийски апелативен съд ,с което е потвърдено определение от 07.10.2013г по гр.д № 13270/2013 на СГС, ІІ д в. състав . Оставено е без разглеждане искане за допускане на обезпечителна мярка в полза на органичено запретено лице ,предявено без негово знание .
В частната жалба и изложението към нея не се формулира въпрос извън тезата , че с уважаване на искането следва да бъде защитен интересът на поставеното по запрещение лице. В изложение е посочено основанието на чл. 280 ал.1 т.1 ГПК
Върховен касационен съд ІІІ г.о намира ,че частната жалба не следва да бъде допусната до касационно разглеждане , тъй като в изложението не е формулиран правен въпрос , общо изискване на чл. 280 ал.1 ГПК. .Формално посоченото основание на чл. 280 ал.1 т.1 ГПК с довод , че обжалваното определение противоречи на практиата на ВКС , също не е подкрепено с обосновка . Въззивният съд е потвърдил изводът на районния съдия за недопустимо сезиране по постъпила молба за допускане на обезпечение ,оставена без разглеждане, макар и по други съображения .Изтъкната е липсата на заявен бъдещ иск , който ще се обезпечава , както и липсата на изразена сезираща съда воля от страна на ограничено запретена молителка , от която искането не изхожда. Съображенията на лично подалата молбата попечителка , сега касатор , нямат характера на обосновка по правен въпрос, нямат и връзка с решаващите съображения на съда как ограничено запретените лица извършват съдопроизводствени действия и биват представлявани , съгласно изискванията на закона .
По изложените съображения , Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Не допуска касационно обжалване на определение №16 от 10.01.2014. по ч. гр.д. № 40/2014г на Софийски апелативен съд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар