Определение №332 от 41033 по ч.пр. дело №166/166 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 332

[населено място], 04.05.2012 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 20.04.2012 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА БОЯН БАЛЕВСКИ
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №166 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на пълномощника на П. Й. П. от [населено място] срещу определение №2156 от 22.11.2011 по гр. дело №3647/2011г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима частната жалба на същия жалбоподател срещу разпореждане от 27.07.2011 г. по грд. №8501/11 по описа на СГС,І-1 с-в.
Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на обжалваното определение, доколкото съдът е приел без основание, че така обжалваното първоинстанционно разпореждане е от категорията на необжалваемите.
Ответникът [фирма] не изразява становище.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл. 275, ал. 1 от ГПК едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт от кръга на посочените в чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.
Разгледана по същество, тя е основателна.
За да постанови обжалваното определение, с което второинстанционният съд оставя без разглеждане частната жалба въззивният съд приема, че същата е подадена срещу разпореждането за даване на указания и срок от страна на първоинстанционния съд на жалбоподателя за внасяне на държавна такса по иска на П. Й. П. с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ.
Настоящият състав на ВКС счита, че така направеният извод е неправилен. В обстоятелствената част на оставената без разглеждане частна жалба са развити оплаквания за това, че първоинстанционният съд с разпореждане от 30.06.2011 г. е постановил отказ от освобождаване на ищеца от внасяне на държавна такса, при положение, че са налице предпоставките по чл.83 ал.2 от ГПК затова. С оглед това, въззивният съд е следвало да констатира нередовност на частната жалба, състояща се в несъответствие между обстоятелствена част и петитум и да процедира, съгласно правилото на чл. 267 ал.1 във вр. с чл.262 ал.1 от ГПК като съобщи на страната в едноседмичен срок да отстрани нередовността на частната жалба. Като не е сторил това, а направо е оставил без разглеждане частната жалба, съдът се е произнесъл при нередовно сезиране, поради което обжалваното определение се явява недопустимо и следва да се обезсили като преписката се върне с указания за предприемане действия по отстраняване нередовностите на оставената без разглеждане частна жалба.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение като прецени правилността на обжалваното определение

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЕЗСИЛВА определение №2156 от 22.11.2011 по гр. дело №3647/2011г. на Софийски апелативен съд.
ВРЪЩА преписката по частната жалба вх.№ 82950/21.09.2011 г. на САС, ГК за предприемане на процесуални действия по отстраняване нередовностите на частната жалба, съгласно чл. 267 ал.1 във вр. с чл.262 ал.1 от ГПК .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар