Определение №333 от 42310 по ч.пр. дело №2699/2699 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 333/02.11.2015
София, тридесети октомври 2015 година

Постъпила е частна жалба вх. № 9075 от 10.08.2015 г., подадена от [фирма], от [населено място] чрез управителя и И. А. И. против определение № 369 от 02.06.2015 г. по гр.д. № 2699/2015 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
С определение № 369 от 02.06.2015 г. по ч.гр.д. № 2699/2015 г., постановено в производство по чл. 278, ал.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.3, т.1 ГПК, не е допуснато до касационно обжалване на определение № 1948 от 29.07.2014 година по ч.гр.д. № 2930/2014 година на Софийски апелативен съд.
Частната жалба е недопустима.
Определение № 369 от 02.06.2015 г. по ч.гр.д. № 2699/2015 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд не попада в кръга на подлежащи на обжалване определения, посочени в чл. 274 ГПК. Актовете на Върховния касационен съд са необжалваеми. Единственото изключение е по чл. 274, ал. 2, пр. ІІ-ро ГПК, по който ред подлежат на въззивно обжалване само определения, в които състав на Върховния касационен съд се е произнесъл за първи път с акт, преграждащ развитието на производството или в изрично посочените в закона случаи. Когато състав на Върховния касационен съд се е произнесъл по допустимостта на касационно обжалване на въззивното определение, то акта е окончателен и не подлежи на обжалване – касационен контрол по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК за актовете на Върховния касационен съд не е предвиден в закона.
Частната жалба против определението на Върховния касационен съд, постановено в производство по чл. 278 ГПК вр. с чл. 274, ал. 3 ГПК е недопустима, поради което следва да бъде върната на подателя и.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частна жалба вх. № 9075 от 10.08.2015 г., подадена от [фирма], от [населено място] чрез управителя и И. А. И. против определение № 531 от 11.04.2014 г. по гр.д. № 7576/2013 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния касационен съд в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

СЪДИЯ:
Светла Цачева

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest