Определение №34 от 43516 по тър. дело №1037/1037 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 34

Гр.София, 20.02.2019 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева
ЧЛЕНОВЕ: Кристияна Генковска
Мадлена Желева

при секретаря…………………………, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 1037 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, гр. София за изменение в частта за разноските на определение № 549/30.11.2018г., постановено по т.д.№ 1037/2018г. от ВКС, І т.о. Молителят поддържа, че присъденото адвокатско възнаграждение от 3240 лв. в полза на С. И. Ш., гр. Сливен е прекомерно с оглед на фактическата е правна сложност на делото и е над минималния размер на дължимото възнаграждение по чл.7, ал.2, т.4 и чл.9, ал.3 от Наредба № 1/2004г. Моли възнаграждението да се намали до сумата от 1437,63 лв.
Ответникът С. И. Ш. оспорва молбата. Възразява, че насрещната страна е станала причина за водене на делото пред ВКС, в който случай е задължително ползването на адвокатска защита, предвид необходимостта от отговор на изложението на касационните основания по чл.280, ал.1 ГПК. Твърди, че присъденото като разноски адвокатско възнаграждение е платено от молителя на 21.12.2018г., поради което за Фонда не е налице интерес да иска изменение на определението по чл.288 ГПК в частта за разноските.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, І т.о. констатира, че молбата е подадена в срока по чл.248, ал.1 ГПК, но разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.5 ГПК заплатеното от страната възнаграждение за един адвокат може да бъде намалено от съда по искане на насрещната страна до минимално определения размер съгласно чл.36 от Закона за адвокатурата в случаите, когато възнаграждението е прекомерно съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото. Обстоятелството, че молителят е заплатил доброволно присъденото от ВКС адвокатско възнаграждение не го лишава от правен интерес да иска изменение на съдебния акт в частта за разноските.
В случая съставът на ВКС е приел, че договореното адвокатско възнаграждение в размер на 3240 лв. по договор от 09.03.2018г. е платено на 14.03.2018г. от страната на адвокат Х., за което са представени доказателства с отговора на касационната жалба. Определеното в договора възнаграждение е за сума над размера по чл.7, ал.2, т.4 и чл.9, ал.3 от Наредба № 1/2004г., но същото не следва да се намалява по реда на чл.78, ал.5 ГПК. Независимо, че в производството пред ВКС адв.Х. само е депозирала отговор на касационната жалба и не се е явявала в съдебно заседание, тя е била упълномощена от страната да я представлява до приключване на делото. Производството по т.д.№ 1037/2018г. се е развило до фазата по чл.288 ГПК, като не е допуснато касационно обжалване, предвид на разрешението на състава на ВКС, че не са налице основания по чл.280 ГПК касационната жалбата да се разгледа по същество. В отговора на касационната жалба адв.Х. е изложила становище както по искането за допускане на касационно обжалване, така и по основанията за неправилност на въззивното решение, предвид и на поддържаното от касатора основание по чл.280, ал.2 ГПК. Поставените по делото въпроси са свързани с тълкуването и прилагането на норми от ЗГВБ /отм./ и преценка на конкретни факти, които в съвкупност не налагат извод за фактическа и правна сложност на делото под обичайната за такива спорове, за да се намалява възнаграждението до минималните размери по Наредба № 1/2004г.
По изложените съображения молбата на ФГВБ следва да се остави без уважение.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от Фонд за гарантиране на влоговете в банките, гр. София за изменение в частта за разноските на определение № 549/30.11.2018г., постановено по т.д.№ 1037/2018г. от ВКС, І т.о.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.