Определение №341 от 5.6.2015 по ч.пр. дело №1504/1504 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 341

София, 05.06.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и осми май през две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 1504 по описа за 2015год. , за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на В. К. К. срещу разпореждане №41098 от 29.10.2014г по ч.гр.д. № 4838/2014г на СГС ІІ А отд , с което поради неизпълнение в срок на указание до жалбоподателя по изискванията на чл.274 ал.3 вр. чл. 280 ал.1 ГПК и чл.284, ал.2 ГПК – нито първоначално определения , нито в продължения срок , е върната касационна частна жалба срещу въззивно определение по делото .
Частният жалбоподател иска отмяна на разпореждането като неправилно ,без да посочи защо счита така .
Частната жалба е постъпила в срок и е допустима , по същество е неоснователна .
Указанията , дадени от въззивния съд във връзка с редовността на касационната частна жалба са съответни на предвидените в закона изисквания към нейната редовност , съобщени са по предвиден в закона ред,молбата на жалбоподателя да бъде удължен срокът за изпълнението им също е разгледана и уважена по предвидения в закона ред , а указанията безспорно не са изпълнени изцяло . Същите са били основани на изискванията за проверка по 285 ГПК ,във вр. чл. 284, ал.2 и ал.3 от ГПК. Върнатата частна жалба не е била приподписана от адвокат ,както и приложеното изложение по изискванията на чл. 280 ал.1 ГПК. Неизпълнено е останало това процесуално изискване, за приподписване от лице с юридическа правоспособност , щом жалбоподателят няма такава и се защитата сам. Съответно е въззивният съд в този случай да прилага последиците на чл. 286 ал.1, т.2 ГПК и обжалваното определение е валидно и допустимо, правилно и законосъобразно .
Императивните изисквания на процесуалния закон по редовността на исканията и жалбите съдилищата са длъжни да прилагат. Ето защо частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение .
По изложените съображения Върховният касационен съд , гражданска колегия, ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила разпореждане №41098 от 29.10.2014г по ч.гр.д. № 4838/2014г на Софийски градски съд , ІІ А отд .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар