Определение №343 от 43271 по ч.пр. дело №1566/1566 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 343
гр. София, 20.06. 2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 1566/2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба /наименована „частна касационна жалба”/ на А. Б. М. от [населено място] срещу определение № 163 от 02.05.2018 г., постановено по т. д. № 1083/2018 г. от състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, с което е оставена без разглеждане молбата на частната жалбоподателка за отмяна по реда на чл.307 и сл. ГПК на решение № 8113 от 01.12.2017 г. по ч. гр. д. № 10079/2017 г. на Софийски градски съд. С посоченото решение е оставена без уважение жалбата на А. М. в качеството й на длъжник по изпълнително дело № 20158490400711 срещу действията на ЧСИ А. П., изразяващи се в насочване на изпълнението върху Ѕ ид. част от апартамент № 21 в [населено място], на [улица], ет.5, който имот длъжникът счита за несеквеструем.
Частната жалбоподателка моли за отмяна на обжалваното определение. Навежда оплаквания, че определението засяга нейния „законен материален интерес”, тъй като е постановено от незаконен съдебен състав, който е разглеждал други дела с нейно участие и се е произнасял с противоречиви актове по идентични спорове, прилагайки неправилно Тълкувателно решение № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС. В жалбата се съдържат и твърдения за допуснати „закононарушения” по други приключили дела във ВКС, в които жалбоподателката е била страна, но същите не следва да се обсъждат поради неотносимостта им към предмета на настоящото дело.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Частната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
За да остави без разглеждане молбата на А. Б. М. за отмяна по реда на чл.307 и сл. ГПК на решението по гр. д. № 10079/2017 г. на Софийски градски съд, съставът на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, се е позовал на задължителните указания в т.3 от Тълкувателно решение № 7/2014 г. от 31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС, според които решенията на окръжния съд, постановени по жалби срещу действията на съдебния изпълнител, не подлежат на отмяна по реда на Глава Двадесет и четвърта ГПК, дори когато касаят въпроса за секвестируемостта на имота, срещу който е насочено принудително изпълнение. Като е съобразил, че решението, чиято отмяна се иска, е постановено в производство по чл.435 и сл. ГПК по повод жалба на А. М. – длъжник по изпълнително дело № 20158490400711, срещу действията на ЧСИ А. П., изразяващи се в насочване на изпълнението върху недвижим имот на длъжника, съдебният състав е направил извод, че решението не подлежи на отмяна по реда на извънредния способ за защита срещу неправилни съдебни решения, уреден в чл.303 и сл. ГПК.
Определението, с което молбата за отмяна е оставена без разглеждане, е правилно.
С Тълкувателно решение № 7/2014 г. от 31.07.2014 г. на ОСГТК на ВКС е разрешен по задължителен за всички съдилища в Република България въпросът подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 ГПК решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител. В т.3 от тълкувателното решение е прието, че тези решения не подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК. Основното съображение за така възприетото разрешение е, че постановените в производството по чл.435 – чл.438 ГПК решения не разрешават със сила на пресъдено нещо материалноправен спор и поради това не носят белезите на съдебен акт, който може да бъде предмет на отмяна чрез извънинстанционния способ по чл.303 и сл. ГПК.
Молбата, с която е бил сезиран съставът на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, е насочена към отмяна на неподлежащо на обжалване решение на Софийски градски съд, с което е оставена без уважение жалба по чл.435 ГПК срещу действия на съдебен изпълнител. Предвид правните последици на решението и производството, в което то е постановено, уреденият в чл.303 и сл. ГПК процесуален способ за защита е неприложим. Поради това изводът на първия тричленен състав, че решението не подлежи на отмяна и молбата за отмяна е процесуално недопустима, е законосъобразен.
Неоснователни са оплакванията на частната жалбоподателка за постановяване на определението от „незаконен” съдебен състав. Преценката за недопустимост на молбата за отмяна е извършена от състав, включващ трима съдии от Търговска колегия при Върховния касационен съд. Съдебният състав е определен след електронно разпределение на делото на случаен принцип, осъществено на 19.04.2018 г. от служител на съда по предвидения за това ред. По делото няма данни по отношение на някой от членовете на съдебния състав да са съществували основания за отвод от кръга на визираните в чл.22, ал.1 ГПК, които биха опорочили правилността на определението, а не неговата валидност като съдебен акт. Обстоятелството, че отделни членове на състава са се произнасяли по други дела с участие на частната жалбоподателка, не е аргумент нито за предубеденост/заинтересованост от изхода на конкретното дело, нито за целенасочен отказ от правосъдие, каквито твърдения се съдържат в частната жалба. Оставянето на молбата за отмяна без разглеждане е обусловено единствено от преценка на данните по конкретното дело, без да са обсъждани факти, доказателства и съдебни актове по предходни съдебни дела, по които жалбоподателката е била страна.
По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.2, изр.2 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 163 от 02.05.2018 г., постановено по т. д. № 1083/2018 г. от състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №745 от по гр. дело №92/92 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                           О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                                  № 745 София, 15.07.2010г. В    ИМЕТО   НА   НАРОДА  Върховен касационен съд  на Република България , Трето

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest