Определение №345 от 40718 по ч.пр. дело №318/318 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 345

С. 24.06.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 юни две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 318/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. П. М. от [населено място], срещу определението на Варненския апелативен съд, № 222 от 13.04.2011г. по в.гр.д. № 189/2011г., с което е прекратено производството по делото и е върната въззивната жалба на М. П. с вх. № 5474/18.02.2011г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
Въззивният съд е върнал въззивната жалба на М. П. по съображения, че е подадена след срока за обжалване. Приел е, че препис от обжалваното решение е връчен на процесуалния представител на жалбоподателя на 02.02.2011г., а жалбата е подадена на 18.02.2011г., т.е. два дни след срока по чл. 259, ал. 1 ГПК.
Частният жалбоподател оспорва тези изводи на съда като твърди, че въззивната жалба е изпратена в срока чрез куриер – пощенски оператор. Прилага копие от товарителница.
Частната жалба е основателна.
От съвкупната преценка на приложения на л. 9 от въззивното дело документ за получаването на пратката чрез куриер с дата на доставката 18.02.2011г., и от представената с частната жалба товарителница на същия оператор [фирма], със същия номер на опаковка, с дата на изпращане 16.02.2011г., се установява, че жалбата е изпратена в последния ден на срока по чл. 259, ал. 1 ГПК, поради което и на основание чл. 62, ал. 2 ГПК следва да се приеме, че срокът е спазен. Пощенският оператор има лиценз за извършване на неуниверсални пощенски услуги, между които и куриерски услуги, № 0062/03.11.2009г. Куриерските услуги съгласно чл. 3 от Закона за пощенските услуги са вид пощенска услуга. По изложените съображения и на основание чл. 62, ал. 2 ГПК, предвид подаването на жалбата в срок в офиса на пощенския оператор [фирма], следва да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
По изложените съображения определението на Варненския апелативен съд следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението на Варненския апелативен съд, № 222 от 13.04.2011г. по в.гр.д. № 189/2011г., с което е прекратено производството по делото и е върната въззивната жалба на М. П. М. с вх. № 5474/18.02.2011г.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба на М. П. М..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар