Определение №348 от 40718 по ч.пр. дело №331/331 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 348

С. 24.06.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 юни две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 331/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Г. В., срещу определението на Бургаския окръжен съд, V гр. възз. с-в, № V-2099 от 08.12.2010г. по ч.гр.д. № 2049/2010г., с което е оставена без уважение подадената от [фирма] частна жалба против разпореждане № 18971 от 12.10.2010г. на ЧСИ Д. Н., с което е върната частната жалба, подадена от [фирма] против постановление за възлагане на недвижим имот от 24.08.2010г.
Ответникът „Първа инвестиционна банка АД [населено място] в представения писмен отговор изразява становище за неоснователност на жалбата.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. Съгласно посочената разпоредба ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на определението ВКС взе предвид следното:
За да потвърди разпореждането на частния съдебен изпълнител, с което е върната подадена от [фирма] частната жалба против постановление за възлагане на недвижим имот, въззивният съд е приел, че жалбата е просрочена. Длъжникът е бил уведомен надлежно за изготвеното постановление за възлагане чрез управителя на дружеството на 31.08.2010г., обжалвал е в срок постановлението, но е оттеглил жалбата си с писмено изявление на законния представител М. Б.. Подадената на 08.10.2010г. жалба е просрочена, тъй като е подадена един месец след изтичане на срока за обжалване на постановлението за възлагане. Съдът не е възприел доводите на частния жалбоподател, че уведомяването му не следва да се счита за редовно, тъй като не му е бил връчен препис от постановлението за възлагане. Приел е, че в чл. 436, ал. 1 ГПК законодателят не е вменил задължение на съдебния изпълнител да връчва преписи от актовете за извършени от него действия, а само да съобщи на страната извършеното действие. Нормата сочи, че срокът започва да тече от датата на съобщаването, необвързано с връчване на преписи, за разлика от актовете на съда.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на определението на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса редовно ли е връчването на съобщение за постановление на съдебния изпълнител за възлагане на недвижим имот, без връчване на самия акт.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на определението на Бургаския окръжен съд. Съгласно т. 4 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС посоченото основание е налице, когато разглеждането на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, би допринесло за промяна на създадена поради неточно тълкуване на закона съдебна практика или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, както и когато законите са непълни, неясни или противоречиви. В. съд е приложил разпоредбата на чл. 436, ал. 1 ГПК според точния й смисъл. Разпоредбата не е непълна, неясна или противоречива. В нея ясно е посочено, че срокът за обжалване на действията на съдебния изпълнител започва да тече от извършването му за страната, която е присъствала при извършването му или ако е била редовно призована, и от деня на съобщението в останалите случаи. Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 ГПК не е приложима относно действията на съдебния изпълнител.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Бургаския окръжен съд, V гр. възз. с-в, № V-2099 от 08.12.2010г. по ч.гр.д. № 2049/2010г., с което е оставена без уважение подадената от [фирма] частна жалба против разпореждане № 18971 от 12.10.2010г. на ЧСИ Д. Н., с което е върната частната жалба, подадена от [фирма] против постановление за възлагане на недвижим имот от 24.08.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар