Определение №35 от 40555 по ч.пр. дело №7/7 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 35

София, 12.01.2011 година
Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на 10.01.2011 година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
МАРИЯ СЛАВЧЕВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
т.дело № 7/2011 година

Производството е по чл.282, ал.2 и сл. ГПК.
Образувано е по молбата на [фирма],[населено място] с вх.№ 21/ 03.01 2011 год., депозирана в канцеларията на Добричкия окръжен съд , с която се иска спиране изпълнението на постановеното от същия съд въззивно решение № 161 от 23.11.2010 год., по в.т.д.№ 195/2010 год., в неговата осъдителна част.
Настоящият състав на ВКС, второ търговско отделение, като взе предвид искането на страната и обсъди приложените по делото писмени доказателства, намира молбата за процесуално допустима.
Разгледана по същество, тя е и основателна.
В срока по чл. 283 ГПК е постъпила касационна жалба от настоящия молител, в качеството му на касатор, срещу въззивното решение на Д. постановено по в.т.д.№ 195/2010 год., в частта, с която е осъден същия да заплати на [фирма], със седалище[населено място] сумата 21 262.42 лв., представляваща стойността на допълнително вложени 8 884 кг. арматура и 230 кг. армировъчни мрежи, , ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на исковата молба-26.01.2009 год. до окончателното и изплащане и е потвърдено решението на Д. № 93/22.06.2010 год., по гр.д.№ 339/2009 год., в неговата осъдителна част.
Следователно наличието на висящо касационно производство по см. на чл.282, ал.1 ГПК и обстоятелството, че касаторът във вр. с молбата си за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно осъдително решение по горепосоченото т.д. на Д. е представил разпореденото от чл.282, ал.2,т.1 ГПК надлежно обезпечение на противната по делото страна, възлизащо по решения за парични вземания в размер на присъдената сума, който факт е удостоверен с приложената по делото служебна бележка на ВКС, издадена от гл. специалист- счетоводител С. на 10.1.2011 год., обосновават правен извод, че в случая предвидените от закона в чл.282, ал.2, т.1 ГПК предпоставки са налице и искането следва да бъде уважено.
Водим от горното, настоящият състав на второ търговско отделение на ВКС

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на постановеното от Добричкия окръжен съд въззивно решение № 161 от 23.11.2010 год. по в.т.д.№ 195/2010 год., в неговата осъдителна част, при внесеното по сметка на ВКС обезпечение в размер на сумата 30 805.42 лв. /тридесет хиляди осемстотин и пет лева и четиридесет и две стотинки/ .
ПРЕПИС от определението да се връчи на молителя.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар