Определение №35 от 40940 по гр. дело №1048/1048 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 35
С. 01.02.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 31 януари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 1048/2011 година

Постъпила е касационна жалба от Р. К. К. и Л. К. Д., двете от [населено място], [община], подадена от пълномощника им адв. Д. А., срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, ГО, VІІІ с-в, № 529 от 08.04.2011г. по в.гр.д. 3402/2010г., постановено по иск с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД за прогласяване нищожност на договор за покупко-продажба поради липса на съгласие и евентуално предявения иск за унищожаване на същия договор на основание чл. 31 ЗЗД. Цената на процесния имот съгласно представените удостоверения за данъчна оценка /л. 29-31/ е 3778,70лв., а цената на иска е определена на 944,75 лв. и върху тази цена е внасяна държавна такса.
Касационната жалбата е подадена чрез въззивния съд на 16.05.2011г. и е постъпила във ВКС на 18.07.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 18.07.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на Р. К. К. и Л. К. Д. е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на Р. К. К. и Л. К. Д., двете от [населено място], [община], срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, ГО, VІІІ с-в, № 529 от 08.04.2011г. по в.гр.д. 3402/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар