Определение №355 от 43077 по ч.пр. дело №3040/3040 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
РАЗПОРЕЖДАНЕ

№355

гр. София, 08.12. 2017 г.

на съдия Боян Цонев – докладчик по ч. гр. дело № 3040/2017 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
С постановеното по делото определение № 396/03.08.2017 г. е оставена без разглеждане частната касационна жалба на В. Н. И., И. Г. И., Ц. Д. Б. и [фирма] срещу определение № 332/20.04.2017 г., постановено по частно гр. дело № 1109/2017 г. на Старозагорския окръжен съд (СзОС), и е прекратено частното касационно производство по делото. Съобщение с препис от това определение е редовно връчено на жалбоподателите на 18.08.2017 г. Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 26.08.2017 г.
Жалбоподателите са подали три последващи молби с идентично съдържание, с които заявяват, че оттеглят подадената от тях частна касационна жалба. Първите две от тях са подадени по пощата до ВКС, съответно – на 04.10.2017 г., заведена с вх. № 10639/05.10.2017 г., и – на 13.10.2017 г., заведена с вх. № 11111/13.10.2017 г.
Третата молба е подадена по пощата също на 04.10.2017 г. до СзОС, където е заведена с вх. № 12416/05.10.2017 г., след което е изпратена, ведно с цялото дело, по компетентност на ВКС, където делото е получено на 06.12.2017 г.
Още с разпореждане на съдия-докладчика от 09.10.2017 г., обективирано върху първата молба, е посочено постановеното по делото определение № 396/03.08.2017 г. и влизането му в сила, предвид което с разпореждането е постановено, че ВКС не дължи произнасяне по молбата, която да се изпрати за прилагане по делото на първоинстанционния – Старозагорския районен съд (СзРС).
С ново разпореждане на съдия-докладчика от 16.10.2017 г., обективирано върху втората молба, е констатирано повторното ? подаване, поради което е постановено, съгласно предходното разпореждане от 09.10.2017 г., и тази молба да се изпрати за прилагане по делото на СзРС.
По същите съображения, по същия начин следва да се постъпи и със сега докладваната, трета молба, с която жалбоподателите заявяват, че оттеглят частната си касационна жалба. След като производството по последната е приключило с влязло в сила прекратително определение на ВКС, последният не дължи произнасяне по молбата за оттеглянето ? – такова произнасяне би било процесуално недопустимо, по аргумент за противното от разпоредбата на чл. 253 от ГПК и по аналогия с разпоредбата на чл. 246 от ГПК. Няма и основание молбата да се оставя без разглеждане, тъй като същата не съдържа искане към съда.
Предвид горното, съдът
РАЗПОРЕДИ:

Молбата с вх. № 12416/05.10.2017 г., подадена от В. Н. И., И. Г. И., Ц. Д. Б. и [фирма], чрез адв. С. Н., да се приложи по делото и същото да се върне на Старозагорския районен съд.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

Определение №466 от 30.12.2008 по ч.пр. дело №1657/1657 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                               № 466                                                                      гр.София, 30.12.2008 г.                                                                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА   Върховният касационен съд

Прочети »

Определение №853 от по гр. дело №551/551 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                           О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                       №.853                                  гр. София, .01.09..2009 год.                                    В  И М Е Т О  Н А 

Прочети »

Определение №1555 от по ч.пр. дело №854/854 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1555 София, 13.11.2009 г.  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на дванадесети ноември две хиляди и девета година в състав:                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Борислав Белазелков                                                          

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest