Определение №355 от 43654 по ч.пр. дело №6383/6383 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№355

София,08.07. 2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2414 по описа за 2018 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ответника „ЗММ-Хасково“ АД против Решение № 147 от 16.05.2018г. по в.т.д.№ 74/2018г. на Пловдивския АС, ТО, 3 състав, с което е потвърдено решението по т.д.№ 81/2017г. на Хасковския ОС. С първоинстанционното решение са отменени като незаконосъобразни поради противоречие с повелителни разпоредби на закона – чл. 220,ал.1 и чл.221 ТЗ по иск на акционера „Ерато Хординг“АД/н/, представлявано от синдика Т.Н. решенията, взети от ОСА на „ЗММ-Хасково“АД“, проведено на 15.06.2017г. за приемане на ГФО за 2016г. и доклада на независимия одитор; за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г. и за покриване загубата на дружеството в размер на 801 547.78лв. от неразпределените печалби за минали години.
В касационната жалба е въведен довод за недопустимост на въззивното решение като потвърждаващо недопустим първоинстанционен акт. Твърдението е, че синдикът не е легитимиран да предяви нито от свое име като процесуален субституент на длъжника, нито от името на несъстоятелния търговец иск за отмяна по чл.74,ал.1 ТЗ на решенията на ОС на ответното дружество, в което несъстоятелният търговец е акционер. Поддържа се, че правомощието на синдика по чл.658,ал.1,т.7 ТЗ обхваща завеждане от името на длъжника само на осъдителните искове за събиране на вземанията и връщане имущество на длъжника, поради което конститутивният иск не може да бъде предявен от този орган на несъстоятелността. Изложени са и съображения за неправилност на решението като се поддържа, че назначеният синдик няма право да упражнява неимуществените права на несъстоятелния акционер, произтичащи от членственото му правоотношение и да участва и упражнява правата на акционера в управлението на ответното дружество чрез участие в общото му събрание. Посочва се, че оспорените с иска по чл.74 ТЗ решения касаят управлението на ответното дружество, поради което биха могли да бъдат упражнени единствено от управителните органи на акционера „Ерато Холдинг“АД/н/ дори тези органи да са с прекратени по реда на чл.711,ал.1,т.3 ТЗ правомощия.
В изложението по чл.284,ал.1,т.3 ГПК се иска допускане на обжалването по въпроса: „Синдикът в производството по несъстоятелност разполага ли с права, касаещи единствено осребряването на имуществото на длъжника с цел удовлетворяване на кредиторите и тези права на синдика обхващат единствено хипотезата на упражняване и разпореждане с имуществени права или в случаите, когато длъжникът притежава дялове/акции от капитала на търговски дружества, в негова компетентност е и да упражнява и правата, породени от членствените правоотношения. Въз основа на това, назначеният синдик на дружество в несъстоятелност, може ли да упражнява неговите имуществени права, сред които са и тези по чл.123 ТЗ /правото на участие в управлението и правото на участие при вземане на решение от компетентността на ОС/. Същите права могат ли да бъдат и кога упражнени от синдика и възможно ли е съдружникът /обявен в несъстоятелност/ да бъде лишен от тях“.
Писмен отговор от ищеца не е постъпил.
За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:
Исковата молба е предявена от „Ерато Холдинг“АД/н/, представлявано от синдика Т.Н.. Изложени са твърдения, че ищецът е акционер, притежаващ 86.04% от капитала на ответното дъщерно дружество „ЗММ Хасково“АД и при провеждането на ОСА на 15.06.2017г. синдикът на мажоритарния акционер не е бил допуснат до участие в събранието. Правото на глас било упражнено от изпълнителния директор на холдинговото дружество, което с решение от 12.06.2014г. по т.д.№ 42/2013г. на ОС Хасково е обявено в несъстоятелност и са прекратени правомощията на органите му на управление, длъжникът е лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Искането за отмяна на приетите решения е основано на твърдения за нарушения на повелителните разпоредби на чл.220,ал.1 и чл.221 ТЗ: с недопускането на синдика до събранието, решенията на органа са опорочени като приети с участието на ненадлежно представлявания акционер „Ерато Холдинг“АД/н/, чието право на глас е упражнено от десезирания от съда по несъстоятелността представител, от законен представител с прекратени правомощия.
По делото е безспорно, че на ОС на акционерите на ответното дружество, чиито решения са предмет на конститутивния иск, ищецът, по отношение на който е постановено решение по по чл.711 във вр. с чл.710 ТЗ, е представляван от изпълнителния директор, който е гласувал при вземането на решенията от името на търговеца, обявен в несъстоятелност.
Въззивната инстанция е приела, че правото на иск е надлежно упражнено, доколкото искът е предявен от синдика, съобразно правомощията му по чл. 658, ал. 1, т. 1, във вр. с т. 7, предл. първо ТЗ. Споделила е извода на първоинстанционния съд, че с обявяването на търговското дружество в несъстоятелност по реда на чл.710 вр. чл.711 и сл. ТЗ фактически се преустановява дейността му като стопански и правен субект, поради което правомощията на органите на дружеството, включително и тези по чл.220, чл.221 и сл. ТЗ, се упражняват с оглед преустановената търговска дейност и попадат в хипотезата на чл.711, ал.1, т.3 ТЗ. Във връзка с основателността на иска е изложила и собствени съображения.
Настоящият състав счита, че следва да бъде допуснато касационно обжалване в хипотезата на чл.280,ал.2, предл.второ ГПК за проверка вероятната недопустимост на въззивното решение, постановено по иск по чл.74,ал.1 ТЗ, предявен от акционер – акционерно дружество, обявено в несъстоятелност, представлявано от неговия синдик.
На касатора следва да бъде указано внасянето на държавна такса по сметката на ВКС в размер на 25 лева.
Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.
О П Р Е Д Е Л И :

Допуска касационно обжалване на Решение № 147 от 16.05.2018г. по в.т.д.№ 74/2018г. на Пловдивския АС, ТО, 3 състав.
Указва на „ЗММ-Хасково”АД в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото доказателства за внесена държавна такса по сметката на ВКС в размер на 25 лв. като при неизпълнение на указанията, производството по делото подлежи на прекратяване.
След изтичането на срока, делото да се докладва на Председателя на І т.о. на ВКС за насрочване или на състава – за прекратяване.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар