Определение №356 от 40372 по ч.пр. дело №364/364 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 356

София 13.07.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 юли две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 364/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. М. М. като майка и законна представителка на малолетния Т. П. П. от гр. В. срещу определението на Варненския окръжен съд, постановено в съдебно заседание на 10.05.2010г. по в.гр.д. № 712/2010г., с което е оставена без разглеждане молбата на И. М. за определяне на привременни мерки относно местоживеенето на детето Т. П. в апартамента, находящ се в гр. Б., кв. М., бл. 21
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. първо, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
За да остави без разглеждане молбата на И. М. за определяне на привременни мерки относно местоживеенето на детето Т. П. в апартамента, находящ се в гр. Б., кв. М., бл. 21, въззивният съд е приел, че искането е процесуално недопустимо, тъй като такава правна възможност съществува единствено в производството по иск за развод или за унищожаване на брак.
Определението е правилно, но настоящата инстанция намира за необходимо да коригира мотивите. Поради значителния брой извънбрачни деца, в по-новата си съдебна практика ВКС приема, че е допустимо определяне на привременни мерки относно грижата за децата и в случаите, когато искането не е направено в производството по иск за развод или за унищожаване на брака. В случая обаче предмет на искането не е определяне на привременни мерки при кого от родителите да живее детето, а в кое жилище да живее. Това искане не се включва в обхвата на чл. 71, ал. 2 СК /отм./ – при кого от родителите да живее детето, а цели разрешаването на спор, за който е предвиден друг ред. Определеното с въззивното решение на основание чл. 71, ал. 2 СК /отм./ местоживеене на детето Т. П. П. при майката И. М., може да бъде предмет на принудително изпълнение съгласно чл. 282, ал. 1 ГПК.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Варненския окръжен съд, постановено в съдебно заседание на 10.05.2010г. по в.гр.д. № 712/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар