Определение №357 от 41354 по гр. дело №1279/1279 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 357

С., 21.03.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 1279/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника юрисконсулт А. А., срещу въззивното решение на Пернишкия окръжен съд, ГК, № 273 от 26.07.2012г. по в.гр.д. № 568/2012г., с което е потвърдено решението на Пернишкия районен съд, № 155 от 26.03.2012г. по гр.д. № 6158/2011г., с което са уважени предявените от И. С. М. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация И. С. М. от [населено място] не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
За да уважи предявените от И. С. М. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че работодателят не е установил описаното в заповедта за дисциплинарно уволнение нарушение на трудовата дисциплина, изразяващо се в употреба на алкохол по време на работа. Наличието на алкохол в кръвта следва да е констатирано по надлежния ред, с предвидените за това средства. В случая наличие на алкохол в кръвта с концентрация 0,7 промила е установено след извършена проверка от страна на охранители от В. към дружеството, с анализатор за алкохол в дъха, който съгласно заключението на вещото лице не е преминал задължителната проверка на всеки 6 месеца. Освен това безспорно е установено, че вместо с фабрично изработен и опакован специален мундщук, пробата е извършена с незапечатана сламка, подобна на сламките за сокове, извадена от метална кутия от бонбони. Съгласно заключението на вещото лице уредът работи единствено с мундщук, който е част от комплекта като сглобка от всеки един елемент, и подмяната на всеки един елемент от комплекта може да наруши целостта на измерването, а оттам и точността на крайния резултат. Видно от извършената по желание на ищеца кръвна проба в [населено място] /около три часа и половина след това/, ищецът е имал нулева концентрация на алкохол в кръвта. Съвкупната преценка на констатираните нарушения при вземане на алкохолната проба, и наличието на доказателства за липса на алкохол в кръвта на М., установена по надлежния ред в специализирана химическа лаборатория, разколебават тезата на работодателя за извършено нарушение на трудовата дисциплина.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение поради противоречие на съдебната практика. Излага съображения, че незаконосъобразно и необосновано съдът е направил извод за незаконност на дисциплинарното уволнение. В две точки, обозначени като правни въпроси от значение за изхода на делото, са изложени доводи за неправилна оценка на събраните по делото доказателства. Конкретен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК не е формулиран. Приложена е съдебна практика – определение № 61/2008г. по гр.д. № 3469/2008г. ІІІ г.о. ВКС по чл. 288 ГПК; решение № 464/2010г. по гр.д. № 1310/2009г. ІV г.о. ВКС; решение № 525/2009г. по гр.д. № 72/2008г. САС и две решения, на които липсва отбелязване за влизането им в сила.
Както бе посочено по-горе касаторът не формулира конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, който съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС е този въпрос, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Изложените от касатора оплаквания за необоснованост на фактическите и правни изводи на съда съставлява основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК, но не са сред основанията за допускане на касационно обжалване. Съгласно същото ТР касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране, поради което обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. Върховният касационен съд може от обстоятелствената част на изложението само да конкретизира, да уточни и да квалифицира правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, но не и изцяло да замести касатора в тази дейност.
Независимо от гореизложеното следва да се отбележи, че представеното определение по чл. 288 ГПК с което е допуснато касационно обжалване освен, че не представлява съдебна практика по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК, е постановено преди приемане на посоченото ТР, с което са дадени задължителни указания по прилагането на чл. 280, ал. 1 ГПК. Разрешеният с представеното решение на ВКС по гр.д. № 1310/2009г. въпрос „обуславя ли неправилната квалификация в заповедта за уволнение неговата незаконност” няма връзка с разрешените в настоящото дело правни въпроси.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на решението на Пернишкия окръжен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пернишкия окръжен съд, ГК, № 273 от 26.07.2012г. по в.гр.д. № 568/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар