Определение №36 от 43524 по ч.пр. дело №358/358 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 36
гр. София, 28.02.2019 год.

На съдия Велислав Павков – докладчик по ч.д.№ 358/2019 г. по описа на ВКС, ІV гр.отд.
Против постановеното по делото определение е постъпила частна жалба от Д. С. К..
Определението, постановено по делото от състава на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване, както е посочено в самото определение. Частната жалба е насочена против определение, с което е потвърдено разпореждане на съдия от ВКС, с което е върната частна жалба, поради необжалваемост на акта, против който е насочена. Процесуалният ред за обжалване е изчерпан и постановеното от състава на ВКС по настоящото дело определение не подлежи на по-нататъшен инстанционен контрол.
Поради изложените съображения,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА подадената частна жалба с вх.№ 1652/18.02.2019 г. против определение №63/12.02.2019 г., постановено по гр.д.№ 358/2019 г. по описа на ВКС, ІV гр.отд.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя, пред друг състав на ВКС.

Съдия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way