Определение №361 от 39981 по ч.пр. дело №361/361 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
                                                         № 361
                                     София, 17.06.2009 г.
 
           ЕМИЛ МАРКОВ – съдия във Върховния касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на седемнадесети юни през две хиляди и девета година, като сложих за разглеждане ч. търг. дело № 361 по описа за 2009 г., за да се произнеса взех предвид:
 
          Производството е по реда на чл.  257, ал. 1 ГПК – във вр. чл.18 ЗПП.
          Образувано е по молбата с вх. № 59500/9.VІ.2009 г. на Г. П. Ив. със съдебен адрес в с., подадена в качеството му на молител в охранително пр-во за вписване на промени в устава и в ръководството на ПП „БЗНС” по партидата й в нарочния регистър на Софийския градски съд по ф.д. № 2274/1990 г. В тази молба се излага оплакване, че след като в насроченото по искането за вписване на промени открито с.з. пред регистърния съд делото е било обявено за решаване на 20.V.2009 г., в рамките на законоустановения 14-дневен срок по чл. 16 ЗПП, т.е. до 5 юни 2009 г., не последвало изготвяне на решение по съществото на искането за вписване на промени. Поради това молителят Г. П. Ив. претендира да бъде определен от настоящата инстанция подходящ срок за извършване на въпросното процесуално действие: постановяване на регистърно решение от страна на съответния състав от фирменото отделение на СГС – за уважаване или отхвърляне на искането му за вписване на промени по партидата на ПП „БЗНС”.
         Молбата за определяне на срок при бавност е изцяло неоснователна.
         Срокът по чл. 16 ЗПП за произнасянето на СГС с решение /14-дневен от съдебното заседание/ не е преклузивен, а има инструктивен характер. Обстоятелството, че той е повече от два пъти по-къс от общия срок по чл. 235, ал. 5 ГПК за изготвяне на решение с мотивите към него произтича от преценката на законодателя за специфичната динамика на политическия процес, особено в условията на непосредствено предстоящи избирателни кампании. Несъмнено е, че забава на регистърния съд да постанови решение в пределите на законоустановения инструктивен срок е основание за определяне на срок при бавност по реда на чл. 255 и сл. ГПК. В конкретния случай обаче определянето на такъв подходящ срок не се налага, тъй като в хода на извършената от мен проверка се установи, че след обявяване на делото за решаване от съответния фирмен с-в на СГС е последвал отвод на съдията-докладчик, отменено е било протоколното определение за даване ход на делото по същество, последното е било преразпределено на друг фирмен съдия от СГС на случаен принцип и така се е стигнало до насрочването му в открито съдебно заседание за датата 23 юни 2009 г., т.е. след само три работни дни, считано от днес. Очевидно е при това положение, че след отстраняването на действителната причина за допуснатата от регистърния съд забава, даването на какъвто и да е друг срок за постановяване на решение е безпредметно, щом като предстои ново открито съдебно заседание по делото в първостепенния съд.
С оглед всичко изложено се налага извод, че не са налице предпоставки за определяне на подходящ срок за извършване на конкретното процесуално действие: постановяване на регистърно решение за вписване на промени в устава и в ръководството на ПП „Б” по партидата й в нарочния регистър на СГС по ф.д. № 2274/1990 г., респ. за отказ това вписване да бъде допуснато.
Като последица от тази констатация молбата на Г. П. И. със съдебен адрес в село М., община гр. Х. ще следва да бъде отхвърлена.
 
Мотивиран от горното
О П Р Е Д Е Л И Х :
 
 
ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за определяне на срок при бавност, подадена от Г. П. И., ЕГН **********, със съдебен адрес в село М., община гр. Х., в качеството му на молител в регистърното пр-во по ф.д. № 2274/1990 г. по описа на Софийския градски съд, ТК, Ф. отделение.
В р ъ щ а м делото на регистърния с-в на СГС за по-нататъшни процесуални действия в насроченото за датата 23 юни 2009 г. открито съдебно заседание.
 
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
 
ВЪРХОВЕН СЪДИЯ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.