Определение №364 от 43312 по ч.пр. дело №1811/1811 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№364
[населено място],31.07.2018 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №1811 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. Г. К. срещу определение №1110 от 30.03.2018г. по гр.д.№1568/2018г. на Софийски апелативен съд. С него е оставена без разглеждане като недопустима частната му жалба срещу определение от 23.01.2018г. по т.д.№192/2017г. на Софийски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото в частта срещу ответника „К.Е.И.В.“ ЕООД.
Частният жалбоподател излага доводи за неправилност на обжалваното определение, като моли същото да бъде отменено. Поддържа, че претенцията е предявена солидарно срещу всички ответници, поради което всеки един от тях има правен интерес да извършва процесуални действия, касаещи който и да е от ответниците. Твърди, че след като задълженията му произтичат от тези на кредитополучателя „К.Е.И.В.“ ЕООД и правните последици от установяването на задълженията на кредитополучателя се разпростират и върху съдлъжниците по банковия кредит, той има правен интерес да обжалва съдебния акт, с който се прекратява участието на кредитополучателя.
Ответниците по жалбата „Уникредит Булбанк“ АД и „К.Е.И.В.“ ЕООД не изразяват становище.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от легитимирани страни в предвидения в чл.275 ал.1 от ГПК едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество, тя е неоснователна.
За да остави без разглеждане като недопустима жалбата на В. Г. К. срещу определение от 23.01.2018г. по т.д.№192/2017г. на Софийски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото в частта срещу ответника „К.Е.И.В.“ ЕООД, съставът на Софийски апелативен съд е приел, че жалбоподателят в качеството си на съдлъжник няма правен интерес да обжалва прекратяването на производството спрямо кредитополучателя „К.Е.И.В.“ ЕООД.
Изводът на въззивния съд за недопустимост на частната жалба е правилен.
Съгласно чл.26 ал.2 от ГПК никой не може да предявява от свое име чужди права в съда. Изключенията са изрично и изчерпателно уредени, като не обхващат случаите на житейски интерес от постигане на определен правен резултат. В този смисъл е и постоянната практика на ВКС обективирана в определение №230 от 31.05.2018г. по гр.д.№973/2018г. на ВКС, ГК, ІІІ г.о., определение №174 от 06.03.2014г. по ч.гр.д.№619/2014г. на ВКС, ГК, ІV г.о и др.
Без значение в случая е обстоятелството, че ответниците по предявения иск по чл.422 от ГПК са солидарни длъжници. Солидарните длъжници не са необходими другари, като ищецът може по своя преценка да търси изпълнение на цялото задължение само от един от длъжниците, както и да предяви иск за осъждане само на единия от длъжниците. Съответно дори и при едновременно осъждане на всички солидарни длъжници, принудителното изпълнение може да се насочи към имуществото само на един от тях, а в негова полза ще възникне регресно право срещу останалите солидарно задължени лица. В случая прекратяването на производството по отношение на кредитополучателя не би се отразило нито на размера на задължението на солидарния длъжник, по отношение на който производството продължава, нито на възможността на последния да противопостави на кредитора всички общи за съдлъжниците възражения. Именно поради това не е предвидена изрична възможност за солидарния длъжник да обжалва прекратяването на производството по отношение на кредитополучателя, в качеството на негов обикновен другар.
По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде потвърдено като правилно.
Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, на основание чл. 274 ал. 2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ПОТВЪРЖДАВА определение №1110 от 30.03.2018г. по гр.д.№1568/2018г. на Софийски апелативен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.