Определение №365 от по гр. дело №28/28 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N       365
 
София , 30.03.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари…………..
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                                Членове:  АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                         ЕМИЛ ТОМОВ
 
при секретаря………………………………..….……………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….………………………………………….. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………….
гр.дело N 28/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
К. М. Р. от с. Г., област Пазарджик е подала касационна жалба срещу решение № 537 от 2.10.2008 година по гр.д. N 606/2008 година на Пазарджишкия окръжен съд, с което е отменено решение № 540 от 23.05.08г. по гр.д. № 2667/07г. на Пазарджишкия районен съд и вместо него е постановено друго, като е отхвърлен иска на касаторката срещу Г. Д. Р. от с. П. и М. Г. Р. от с. Г., област Пазарджик, за прогласяване нищожност до размер на ? ид. част на договор за прехвърляне на недвижим имот, находящ се в с. Г., срещу задължение за издръжка и гледане, поради противоречие със закона – иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.1 ЗЗД. Ответниците Г. Д. Р. от с. П. и М. Г. Р. от с. Г., област Пазарджик, оспорват жалбата в писмено възражение, депозирано от пълномощника им адв. П. Излага съображения за липса на основание за допускане на касационно разглеждане поради това, че не са формулирани съществени материалноправни и процесуалноправни въпроси, както и не е обосновано наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1-3 ГПК. Прилага съдебни решения в полза на приетото от съда, че договорът за продажба на чужд недвижим имот не е нищожен като противоречащ на закона.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, поради следното:
В изложението към касационната жалба не са формулирани съществените въпроси, които следва да бъдат обсъдени в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1, 2 и 3 ГПК. В него се съдържа довод за неправилност на решението поради материалната му незаконосъобразност – чл.291, ал.1, т.3 ГПК. Посочено е, че в разрез с практиката на Върховния касационен съд възиивната инстанция е приела, че собственикът на недвижим имот, предмет на нищожна сделка, няма правен интерес от установяване на нищожността й спрямо „купувача” по нея.
Лаконичното изложение и приложените съдебни решения могат да се определят като искане за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т. 1 и 2 ГПК. То е неоснователно, защото формулираното оплакване за материалноправна незаконосъобразност е неотносимо към настоящия спор. В него е разгледан иск за прогласяване нищожността на правна сделка, до размера на притежаваните от ищцата права, поради противоречието й със закона. Последното е мотивирано с обстоятелството, че ищцата, сега касаторка, е собственик на идеална част от този имот, която е продадена от бившия й съпруг, след прекратяването на брака, в полза на втория ответник – син, т.е. твърди се наличие на частично разпореждане с чужд имот. В съответствие с процесуалния закон съдът е разгледал иска на предявеното основание, но по същество го е намерил за неоснователен и го е отхвърил с решителния мотив, че продажбата на чужд имот не е нижощна, както и че съществува друг ред за защита на претендираното материално право.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 537 от 2.10.2008 година по гр.д. N 606/2008 година на Пазарджишкия окръжен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар