Определение №366 от по гр. дело №47/47 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N   366
 
София , 30.03.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари…………..
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                                Членове:    АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                           ЕМИЛ ТОМОВ
 
при секретаря………………………………..….……………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….………………………………………….. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………….
гр.дело N 47/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Г. К. Т. от София, чрез пълномощниците си адв. Л. С. и Б. С. от САК, е подал касационна жалба срещу решение от 11.07.2008 година по гр.д. N 4367/2006 година на Софийски градски съд в частта, с която е отменено решение от 25.08.06г. по гр.д. № 5890/05г. на Софийския районен съд, 74 състав в и вместо него е постановено друго, като е уважен иск на Т. Д. Ц. от София срещу касатора за признаване за установено, че при придобиването на недвижим имот в София, кв. „С”, бл.35-35а, вх. Г, ет.6, ап.79, по силата на нот. акт № 73/15.05.86г. за собственост върху жилище, дадено като обезщетение за отчужден имот, правата на отчуждения собственик са били 4430,72/15391 ид. части – иск с правно основание чл.97, ал.1 ГПК /отм./ във вр. с чл.21, ал.2 СК. Ответникът Т. Д. Ц. от София не е заявил становище.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, поради следното:
В изложението към касационната жалба не са формулирани съществените въпроси, които следва да се обсъдят в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1, 2 и 3 ГПК. В него се съдържа довод за недопустимост и неправилност на решението, последната поради постановяването му в разрез със съществени процесуални правила, материална незаконосъобразност и необоснованост – касационни основания за обжалване по съществото на делото, визирани в чл.281, ал.1, т.2 и 3 ГПК. Поддържа се, че искът, с който се търси защита чрез установително действие на съдебното решение по отношение на правото на собственост върху 4454/15391 ид. части от процесния недвижим имот към 15.05.86г. /датата на издаването на нотариалния акт за собственост върху жилище, дадено като обезщетение за отчужден имот/, е процесуално недопустим. Обосновава се твърдение, че искът с правна квалифакация чл.21, ал.2 СК може да се разгледа само между съпрузи, но не и срещу наследник на починал съпруг.
Изложението съдържа позоваване на определения на районния и градски съд по същото дело, по които въззивната инстанция е дала положителен отговор на въпроса за допустимостта на производството. В него е прието, че ищецът има правен интерес от иска спрямо единствения наследник на съпругата си, щом приживе двамата съпрузи за завели иск за разваляне на договор за издръжка и гледане за същия имот, по отношение на ответника – негов приобретател.становяването на частична трансформация при придобиването на собствеността върху имота, даден в обезщетение за отчужден имот на ищеца, ще има значение при определяне на правата му, респ. тези на ответника, по другото дело – ТР №30/81г. ОСГК. В настоящото производство не се обосновава становище за противоречива практика на Върховния касационен съд или на съдилищата по разглеждания въпрос, нито за постановяването на съдебното решение в разрез със задължителна практика на ВКС. Позоваването на определенията, постановени в същото производство, не подкрепя доводите на касатора за неправилност на съдебния акт. Тъкмо обратно – влязлото в сила определение, с което са разгледани въпросите за допустимостта на иска, преклудира този спор и задължава съда да се произнесе по съществото на сезирането. В съответствие с процесуалния и материален закон съдът е разгледал иска на предявеното основание и го е намерил за основателен при наличието на доказателства за частична трансформация на извънбрачни средства при придобиването на имота.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 11.07.2008 година по гр.д. N 4367/2006 година на Софийски градски съд в частта, предмет на разглеждане.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар