Определение №370 от 43417 по тър. дело №630/630 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 370

Гр. София, 13.11.2018 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на дванадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
т.д. № 630/2018 год., за да се произнесе, взе предвид:

Постъпила е молба от ДЕКА ЕООД [населено място], чрез процесуален пълномощник, за освобождаване на внесеното по реда на чл.282 ал.2 ГПК по сметка на ВКС обезпечение в размер на 37 160.77 лева и превеждането му по сметка на дружеството. Искането се прави с оглед извършеното плащане след влизане в сила на въззивното решение по т.д.№ 402/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд на присъденото в полза на Валдес Моранди вземане, събирано по изп. дело № 1225/2017 г. на ЧСИ Л. Т. – № ….. в КЧСИ. Насрещната страна, чрез процесуалния си пълномощник, потвърждава, че дължимата сума е изплатена изцяло, поради което счита, че молбата е основателна.
За да се произнесе по искането, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, взе предвид следното:
Изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение по т.д.№ 402/2017 г. по описа на АС – Варна е било спряно, на основание чл.282 ал.2 т.1 ГПК, след представяне от страна на молителя ДЕКА ЕООД на внесено обезпечение за сумата 37 160.77 лева, видно от определение № 786 от 19.12.2017 г. по ч.т.д.№ 3129/2017 г. по описа на ВКС. ТК, ІІ т.о.
С определение № 508 от 24.07.2018 г. по т.д.№ 630/2018 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о. въззивното решение не е било допуснато до касационна проверка и е влязло в законна сила. Видно от представените към молбата доказателства, присъдената сума е била преведена по сметка на ЧСИ Л. Т. по изп.д.№ 1225/2017 г., като това се потвърждава от взискателя ….В.М.
Понастоящем внесеното обезпечение се намира по съответната сметка на ВКС и подлежи на възстановяване на молителя.

Предвид изложеното, молбата за освобождаване на обезпечението се преценява като основателна и следва да се уважи, поради което съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА внесеното от ДЕКА ЕООД обезпечение по чл.282 ал.2 т.1 ГПК в размер 37 160.77 лева.
Сумата в посочения размер да се преведе по посочената в молбата на ДЕКА ЕООД банкова сметка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *