Определение №375 от 41057 по ч.пр. дело №287/287 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 375
София, 28.05.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 май две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 287/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. Е. П. от [населено място] срещу решение /което има характер на определение/ на Габровския окръжен съд, № 22 от 10.01.2012г. по в.ч.гр.д. №463/2011г., с което е:
– потвърдено разпореждане № 3291/16.11.2011г. по гр.д. № 1008/2011г. на Севлиевския районен съд, с което е върната въззивната жалба на Т. Е. П. срещу постановеното по същото дело решение;
– отменено определение № 909/24.11.2011г. по същото дело на Севлиевския районен съд с което е оставено без уважение искането на [фирма] за изменение на решението в частта за разноските, и са увеличени присъдените на дружеството разноски от 1512 лв. на 3520,50 лв.
Ответникът по частната жалба [фирма] [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на определението, а ако се допусне, същото да се остави в сила. Претендира разноските по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
Въззивният съд е потвърдил разпореждането на първоинстанционния съд, с което е върната въззивната жалба на Т. Е. П. срещу постановеното по същото дело решение, по съображения, че е подадена след срока. Приел е, че датното клеймо върху пощенския плик за приемане на пощенската пратка е 14.11.2011г. и именно то е валидно, а не отразените данни в представената квитанция на пощенския оператор. Обстоятелството, че баркодът върху плика съвпада с баркода на квитанцията не дава основание да се приеме, че се касае за изпращане на жалбата. Не се знае какво обозначава този баркод и дали в случая става въпрос за една или за две пратки.
Частната жалбоподателка моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на въпроса при преценка дали въззивната жалба, подадена чрез пощенски оператор, е подадена в срок следва ли съдът да вземе предвид освен пощенския плик и други документи, като например известие за доставяне, разписки за приемане на пощенски пратки и др. Представя съдебна практика – определение № 714 от 20.12.2010г. по ч.гр.д. № 635/2010г. ІV г.о. ВКС, определение № 928 от 30.12.2010г. по ч.гр.д. № 1005/2010г. ІІ т.о. ВКС и др.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК предвид приетото с първото от посочените по-горе определения на ВКС становище по поставения въпрос. С това определение е допуснато касационно обжалване по въпроса дали представеният документ – разписка, издадена от пощенски оператор, доказва изпращането на жалбата на тази дата, а даденият отговор на въпроса е, че изпращането на жалбата по пощата може да се установява не само чрез плика и поставеното на него пощенско клеймо, но и с представения от жалбоподателя документ – разписка от пощенския оператор. Прието е, че извършеното от пощенския оператор официално удостоверяване на датата на подаване на жалбата доказва изпращането й на посочената в разписката дата. Определението е постановено по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК и съгласно ТР № 2 от 28.09.2011г. ОСГТК на ВКС има тълкувателен характер по поставения въпрос, поради което тези определения наравно с решенията по чл. 290 ГПК се включват в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – т.1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС.
С оглед дадения отговор на поставения въпрос частната жалба е основателна.
От представеното пред въззивния съд известие за доставена пратка, справка за същата пратка и пощенския плик се установява изпращането на въззивната жалба по пощата чрез пощенския оператор. Идентичността на отразения върху на трите документа баркод установява, че те се отнасят за една и съща пощенска пратка. Върху известието за доставянето й в Районен съд – Севлиево, подписано от служителка на съда освен, че е отразена дата на приемане на пратката от пощенския оператор на 09.11.2011г., е поставено и пощенско клеймо със същата дата. Наличието на клеймо с дата 14.11.2011г. върху плика, видно от посочената по-горе справка, обозначава приемане на пратката в Разменно сортировъчен център В. [населено място] за по-нататъшно разпределение.
По изложените съображения ВКС намира, че въззивната жалба е изпратена по пощата на 9.11.2011г., поради което и съгласно чл. 62, ал. 2, изр. първо ГПК срокът не е пропуснат. Въззивното определение следва да се отмени и делото да се върне на първоинстанционния съд за администриране на въззивната жалба на Т. Е. П..
Предвид изхода на спора относно допустимостта на въззивната жалба и акцесорния характер на претенцията за разноски, частната жалба срещу определението в частта за разноските не следва да се разглежда в настоящото производство. При произнасянето по въззивната жалба на Т. Е. П. съдът следва да се произнесе и по присъдените за първоинстанционното производство разноски на ответника.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решението /с характер на определение/ на Габровския окръжен съд, № 22 от 10.01.2012г. по в.ч.гр.д. №463/2011г. в частта, с която е потвърдено разпореждане № 3291/16.11.2011г. по гр.д. № 1008/2011г. на Севлиевския районен съд, с което е върната въззивната жалба на Т. Е. П. срещу постановеното по същото дело решение.
ОТМЕНЯ същото определение в посочената по-горе част и връща делото на Севлиевския районен съд за администриране на въззивната жалба на Т. Е. П..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар