Определение №379 от 41990 по търг. дело №975/975 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 379

Гр.София, 17.12.2014г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети декември през двехиляди и четиринадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

при участието на секретаря ………….., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.5575 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.
Образувано е по молба на [фирма] за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на разпореждане на Софийски районен съд от 8.11.13г., постановено по г.д.№.28118/13г. – с което на основание чл.415 ал.2 ГПК е обезсилена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК от 19.07.2013г., изд. по г.д.№.28118/13 на СРС, 51с., поради непредставяне на доказателства за предявяване на установителен иск в едномесечния срок по чл.415 ал.1 ГПК. Сочи се, че е налице ново обстоятелство – некласиране на подадения установителен иск по образуваното производство, което не се дължи на грешка на молителя и той не е могъл да я установи и да я отстрани своевременно.
Ответната страна Х. Н. Ф. оспорва молбата като недопустима.
Доколкото по въпроса кои влезли в сила определения подлежат на отмяна е образувано тълкувателно дело №.7/2014г. на ОСГТК на ВКС /т.6 от Разпореждане на Председателя на ВКС от 19.11.14г./, настоящият състав намира, че производството по делото следва да бъде спряно на основание чл.292 вр. с чл.229 ал.1 т.7 ГПК до приключване на производството по горецитираното тълкувателно дело.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, ІІІ ГО,

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА производството по г.д.№.5575/14г.. на ВКС до приключване на производството по тълкувателно дело №.7/2014г. на ОСГТК на ВКС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар