Определение №379 от 42177 по ч.пр. дело №2969/2969 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 379

Гр.С., 22.06.2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети юни през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.2969 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано е по частна жалба на Б. Д. А. срещу определение №.228/15.04.15 по г.д.№.1076/15 на ВКС, ІІІ ГО – с което по реда на чл.274 ал.3 ГПК не е допуснато касационно обжалване на определение №.719/28.11.14 на СОС по негова частната касационна жалба.

Частната жалба е недопустима.
Производството по частни жалби е триинстанционно.
Обжалваното определение е постановено по реда на чл.274 ал.3 ГПК – от касационен съд, като с него не е допуснато касационно обжалване на въззивно определение, с което е потвърдено първоинстанционно определение за връщане на искова молба. Жалбоподателят е изчерпал всички възможности за контрол на първоинстанционното определение. Гражданско-процесуалният кодекс не предвижда по-нататъшно обжалване на определения, постановени от касационен съд по реда на чл.274 ал.3 ГПК. Поради това и подадената частна жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане. Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№.5209/4.05.15г. на Б. Д. А. срещу определение №.228/15.04.15 по г.д.№.1076/15 на ВКС, ІІІ ГО.
Определението може да се обжалва пред друг състав на Върховния касационен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.
П.: ЧЛЕНОВЕ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed