Определение №387 от 4.6.2012 по ч.пр. дело №67/67 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 387

София, 04.06.2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на тридесети първи май през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ
като изслуша докладваното от съдията Е. Томов ч.гр. д. № 67 по описа за 2012год., взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по касационната частна жалба на В. Г. М. чрез адв. П. Г. от САК срещу определение от 04.10 2011г по гр.д № 9160/2011г на Софийски градски съд , с което поради неизпълнение на указания за внасяне на дължимата държавна такса и прилагане на изложение ,е върната частна жалба на касатора срещу поставено по делото въззивно определение.
Частнят жалбоподател поддържа оплакване за незаконосъобразност .Указанията са били изпълнени в срок
Настоящата жалба е изпратена по компетентност на ВКС с определение №2268 от 06.12.2011 по ч гр.д№4107 на САС и е процесуално допустима , а по същество е основателна .
С обжалваното определение от 04.10.2011г Софийски градски съд е изтъкнал неизпълнение на указанията , дадени на частния жалбоподател с разпореждане от 07.09.2011г и съобщени на 13.09.2011г , но от делото е видно ,че указанията са били изпълнени в срок .С молба вх.№81876/19.09.2011г е приложен вносен документ за дължимата държавна такса ,а от комплектованото и описано дело е видно , че към този момент е било налице и изискуемото изложение на основанията за допускане до касационно обжалване , макар същото да не е описано в приложенията и да не е било отделно входирано . Като не е съобразил наличните данни по делото, респ. не е проверил комплектоването му с постъпили книжа , въззивният съд е постановил незаконосъобразно определение. Касаторът не е следвало да бъде санкционирани с връщане на частната касационна жалба ,същата следва да бъде изпратена на ВКС за разглеждане .
По изложените съображения Върховният касационен съд , сътав на ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Отменява определение от 04.10 2011г по гр.д № 9160/2011г на Софийски градски съд с което поради неизпълнение на указания е върната частна жалба на В. Г. М. срещу определение от 20.07.2011г по гр.д. № 9160/2011г на СГС ВК ІІб отд
Връща делото на Софийски градски съд за по-нататъшни процесуални действия и изпращането на частната жалба по компетентност .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар