Определение №389 от 42579 по ч.пр. дело №1226/1226 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 389
гр. София, 28.07.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 1551/2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл. 274, ал.2, изр.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 5345/23.12.2015 г., подадена от [фирма] със седалище в [населено място], срещу определение № 326 от 02.11.2015 г. по в. ч. гр. д. № 404/2015 г. на Великотърновски апелативен съд.
В частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно, поради което се прави искане за неговата отмяна.
В срока по чл.276, ал.1 ГПК ответникът [фирма] е оспорил частната жалба като процесуално недопустима по съображения, че е подадена от лице, което не е участвало в производството пред въззивния съд и няма правен интерес да обжалва постановеното в това производство определение.
Постъпили са отговори от [фирма] и [фирма], които изразяват становище за основателност на частната жалба.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните по делото, констатира следното :
С обжалваното определение Великотърновски апелативен съд е оставил без разглеждане като недопустима частна жалба вх. № 3534/27.10.2014 г., подадена от [фирма] против определение № 1086 от 11.03.2014 г. по в. ч. гр. д. № 1096/2013 г. на Благоевградски окръжен съд. Съдът е съобразил обстоятелствата, че с определението на Благоевградски окръжен съд е оставена без разглеждане жалба на [фирма] против действия на ЧСИ Г. Ц. по изпълнително дело № 435/2013 г. и че частният жалбоподател [фирма] не е участвал като страна в производството, по което е постановено определението. В зависимост от това е направил извод, че след като не е бил страна по делото, частният жалбоподател не е легитимиран да обжалва определението и частната жалба е недопустима.
Определението на Великотърновски апелативен съд не е обжалвано в срока по чл.275, ал.1 ГПК от [фирма]. Против определението е подадена частна жалба от [фирма], което не е участвало като страна в производството по в. ч. гр. д. № 404/2015 г. Правото на жалба принадлежи на лицата, които са участвали като страни в производството, по което е постановен обжалваният съдебен акт, и само по изключение – на трети лица, на които законът изрично признава такова право, независимо от неучастието им като страни по делото /напр. чл.613а, ал.2 ТЗ/. След като частният жалбоподател не е участвал като страна в производството пред Великотърновски апелативен съд, той няма право да обжалва постановеното в това производство определение и подадената от него частна жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от [фирма] – [населено място], частна жалба вх. № 5345/13.12.2015 г. срещу определение № 326 от 02.11.2015 г., постановено по в. ч. гр. д. № 404/2015 г. на Великотърновски апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар